Zastupitelstvo městské části rozhodlo v loňském roce o zpracování Studie rozvoje Suchdola 2035+.

Jejím cílem je prověření rozsahu přiměřené zástavby v Suchdole z hlediska udržitelného rozvoje, zachování charakteru zahradního města, a specifikovat nezbytné potřeby a nároky na veřejnou vybavenost a infrastrukturu.

V období od července 2023 do února 2024 probíhalo zpracování 1. fáze studie – Analytické části.

Analytická část shrnuje stávající situaci a všechny plánované a budoucí záměry na výstavbu a rozvoj, identifikuje problémy k řešení a shromáždila názory obyvatel. Zpracování analytické části bylo průběžně projednáváno v Komisi územního rozvoje za účasti zástupců IPR.

V současné době probíhá zpracování 2. fáze – Návrhová část. Termín dokončení návrhové části je plánován
do června 2024.

Informace ke studii, jako zadání či zpracovaná Analytická část, jsou dostupné na webu městské části v sekci „Územní plán“: www.praha-suchdol.cz/suchdol-2035+.