Název projektu: Kulturně komunitní centrum

Číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000894

Městská část Praha-Suchdol získala finanční podporu ze strukturálních fondů EU, konkrétně Operačního programu Praha – pól růstu ČR, na vybudování Kulturně komunitního centra formou nástavby budovy radnice městské části.

Projekt si dává za cíl vytvořit vhodný prostor pro zapojení občanů, a to včetně znevýhodněných, do komunitního způsobu veřejného života. Centrum bude sloužit obyvatelům městské části i blízkého okolí. Zájem o využívání nových prostor komunitního centra mají organizace a spolky ze Suchdola i další, které v městské části působí.

Cílem projektu je vybudovat neziskové a nekomerční kulturně komunitní centrum v Praze-Suchdole, a tak vytvořit prostor pro sociální, kulturní, vzdělávací a společenské aktivity, na nichž budou vzájemně participovat nejrůznější skupiny místních obyvatel. Cílem je aktivizace, propojování a integrace místních obyvatel s důrazem na podporu osob s různou formou handicapu (tělesný, mentální, sociální), jejich zapojení do většinové společnosti a výchova ke vzájemné úctě a toleranci, sociální soudržnosti na úrovni komunit (i mimo ně) a v konečném důsledku zamezení sociálního vyloučení znevýhodněných skupin nebo jednotlivců ze života městské části.

Cílem je dále propojit činnost kulturně komunitního centra se stávajícími kulturními, sportovními a vzdělávacími institucemi a spolky na území městské části k posílení jejich dlouhodobé spolupráce na místní úrovni.

Díky realizaci projektu se efektivně se využije 4. nadzemní podlaží budovy Úřadu městské části Praha-Suchdol, ve kterém bude formou nástavby a vestavby vybudováno nové kulturně komunitní centrum vytvořené a přizpůsobené potřebám širokého spektra místních obyvatel. Důležitým momentem je flexibilita řešení prostor, jež umožní reagovat na změny potřeb zapojených skupin obyvatel.

Projekt byl předložen jako žádost o finanční podporu v rámci 35. výzvy výše uvedeného operačního programu a při maximální výši uznatelných nákladů ve výši 15 mil. Kč a povinné spoluúčasti městské části ve výši 1,5 mil. Kč získal finanční podporu ve výši 13,5 mil. Kč.

Stavba Komunitního centra byla zahájena v srpnu 2019 a plánované dokončení je v březnu 2020.