Bytost růže potřebuje samotu kříže, aby v nás rozkvetlo poznání slunce.

Motto

Všechny katastrofy, války a krize, které se dnes odehrávají ve světě, jsou v posledku jen zevním výrazem vnitřních bojů v člověku a bojištěm je jeho srdce.

R. Steiner

Jeden z negativních symptomů dnešní doby se projevuje tím, že ve svém působení usiluje o co možná největší spěch a chaos, který dává zlu velkou sílu se projevit. Vzpomeňme na začátek koronaviru jako na předehru k válce na Ukrajině. Je zbytečné přemýšlet o tom, zda pandemie byla vytvořena uměle nebo přirozeným dějem (to je postup materiálního myšlení), důležitá je skutečnost pozorovatelná v určitých souvislostech. Obrazně řečeno poznáte velký rozdíl, vstoupíte-li do zločineckého doupěte s plným vědomím a jasným rozumem a vyznáte se v něm, nebo zda do něho vstoupíte bez jakýchkoli vědomostí.

Vůle

V reakci na příval záporných událostí máme dvě možnosti: buď podlehnout zprávám sdělovacích prostředků a sociálních sítí, které neustále manipulují s nesourodými informacemi, jež v nás vyvolávají chaos, strach a obavy, nebo připustit a nechat zaznít vnitřní hlas srdce, kde se také nachází svědomí, obrátit se k němu jako ke zdroji niterného sdělení. Tento hlas má každý z nás v různých stupních podle toho, jak je člověk schopen a ochoten tento ekvivalent připustit. Je třeba naučit se klidu, zklidnění, abychom o této dispozici mohli uvažovat, jinak si ji ani nepovšimneme a dostáváme se do bezvýchodné situace, kterou je možno zneužívat právě zmíněnou mediální silou. Spěch, strach a ochromená vůle, frustrace, deprese jsou potom výsledkem.

Poznej sám sebe

V dnešní uspěchané době zbývá málo času na usebrání a zastavení se. Ve skutečnosti přitom stačí pár minut denně cvičit zklidnění a představivost jako účinný a hlavně obranný prostředek proti chaosu. Je třeba naučit se vnímat krásu kolem sebe, umět si představit krásné věci, umělecká díla, pozitivní zážitky. Duch je nám neustále nablízku, je všeobsáhlý, člověk z něj může čerpat, nechat se jím vést. Jinak zbývá jenom to, co je na povrchu, co je smyslově viditelné.
Není mým úmyslem a nepatří k mému záměru znevažovat mimořádné výsledky moderní vědy; jednostranný přístup v některých oblastech přesto nutí k zamyšlení: proč se např. dnes nedaří vyrobit takové hudební nástroje jako v minulých staletích? Nedostává se nám nějakých schopností?

Úcta k prostoru, který nás převyšuje

Obrátíme-li list, kde se můžeme vhodněji vyjádřit k současné filozofii, psychologii a psychiatrii, jejichž přístup se promítá i v pedagogice, zaznamenáme mnohé otázky a odpovědi, které však nehledí k příčině a následně k vidoucímu řešení. Pojem duše a jejího rozhovoru s duchem bývá opomíjen. Krajina těla, duše a ducha má své zákony a je třeba se je naučit nebo přinejmenším je předpokládat. Toho se však dnešní vzdělání dotýká jen okrajově, neboť sleduje zejména fyzické bytí a jeho pouhou duševnost.

Nakonec malou poznámku: zmiňované vědy se inspirovaly mimo jiné už Aristotelem, ovšem v jeho době byla věda společná s věděním o duchu a s náboženstvím. Tento princip chtěli později vnést do světa Tomáš Akvinský nebo Jan Amos Komenský. Zde je třeba připomenout některé dějinné zlomy. Čtvrtý konstantinopolský (cařihradský) koncil (869–870), jehož úkolem byla obnova jednoty východní a západní církve, vyhlásil mj. dogma, které zasahuje naše podvědomí: člověk se skládá jenom z těla a duše, ale ne z ducha. Od 17. století začíná působit vliv racionalismu, který vyústí na přelomu 19. a 20. století v další posun, kdy se v této oblasti rodí pojem „duše bez duše“, a toto pojetí rezonuje dodnes. Pokles kosmické inteligence k pouhému pozemskému rozumu.

Péče o duši

Tyto vědecké disciplíny zahrnují zejména pozorování a posuzování světa podle vlastností lidského duševního života. Je zřejmé, že takový přístup v napjatém dění příliš nepomáhá. Nejsou snad poslední události na FF UK jen připomínkou netečnosti a nevědomosti společnosti, nejsou vinou nás všech ? Viz úvodní motto.
Často se také volá po etice lidského konání. Dá se uvažovat o etickém přístupu, když v TV běží záběry z bojů na Ukrajině a v Palestině a vzápětí následují zprávy o vybojovaném vítězství ve sportu, případně reklama na zubní kartáčky? Tím sám o sobě vzniká chaos. Programy TV stanic jsou zahlceny filmy a seriály, jejichž hlavním tématem je zobrazení krutého násilí. Pouhé zhlédnutí takového pořadu posiluje zlo v nás i ve světě.
Dnešní politické strany, ať vědomě nebo nevědomě, usilují o to, aby vzaly člověku možnost poznání skutečné svobody, která ale musí mít také své limity. Bezbřehá svoboda je anarchií. Nikdo za nás současný chaos nevyřeší než my sami. Vše ostatní je jen boj o moc.

Na závěr krátká sentence:

Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jen stín trpaslíka.

Zdeněk Dvořák

Tato glosa volně navazuje na text Ocelové město (Suchdolské listy č. 4/13).