Vyznačení podélných míst pro parkování v úzkých ulicích v oblasti Nové Suchdola: K Roztokům, Novosuchdolská, Staročeská, Za Rájem, Ke Kolonii, Zákolanská,
K Drsnici.

Návrh vymezení podélných míst pro parkování vychází z principu obousměrného provoz v jednom jízdním pruhu v úsecích mezi výhybnami v oblasti zóny 30 s předností zprava, s cílem zajištění průjezdu busu MHD a vozidel IZS a zklidnění dopravy.

Ve směru průjezdu autobusu je značené parkování zpravidla na opačné straně z důvodu přirozených předností v jízdě v obousměrných komunikacích. Z  části je respektována zvyklost stání při levém či pravém okraji (zejména uvnitř oblasti).

Parkovací kapacity jsou maximalizovány, avšak nikoliv na úkor bezpečných rozhledů v křižovatkách (chodci /křižovatkové pohyby) a respektování nutnosti průjezdu vozidel HZS (třínáprava / žebřík) pro účely event. zásahu (ve vybraných případech projíždí zasahující vozidlo i přes chodník v nároží, avšak takový průjezd je ryze výjimečný, nikoliv pravidelný).
Místa pro parkování budou vyznačena pomocí vodorovné značení značkou (V10d),  svislé značení nebude instalováno, takže sloupky značek nebudou zužovat již tak úzké chodníky. Vyznačení je předpokládáno na podzim 2024.