Od 1. července 2017 je účinná nová kodifikace procesu správního trestání, tedy nová úprava přestupků i správních deliktů. Jedná se o zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („přestupkový zákon“) a navazující zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Pojem „přestupek“ se nyní nově používá nejenom pro přestupky fyzických osob, ale také pro přestupky osob právnických a podnikajících osob fyzických (dříve nazývané správní delikty) a zmíněné zákony nahrazují dosavadní zákon o přestupcích z roku 1990. Nový přestupkový zákon se nyní stává ryze procesním předpisem, neboť skutkové podstaty přestupků byly vyčleněny do zvláštního zákona o některých přestupcích nebo byly zahrnuty do jiných zákonů týkajících se veřejné správy. Toto pojetí vede k úvaze, zda orientace, jaké chování je posuzováno jako přestupek, se nestává pro běžného občana složitější. Avšak po zkušenostech s přijetím nového dosti nepřehledného a na výklad složitého občanského zákoníku to až tak překvapivé není.
Nová úprava se inspiruje trestním zákoníkem, a tak přestupkový zákon nově upravuje pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek či hromadný přestupek. Novinkou je i rozšíření definice pachatele na organizátora, návodce a pomocníka, zákon zná i spolupachatelství a nepřímé pachatelství. Osobami odpovědnými za spáchání přestupku fyzické osoby budou za určitých podmínek i zákonný zástupce či opatrovník takové osoby.
Důležitou novinkou je zavedení nejednotné promlčecí doby, která je rozlišována podle závažnosti spáchaného přestupku, a to na jeden nebo tři roky. Pro přestupky méně závažné je stanovena promlčecí doba jeden rok, přičemž přestupky závažnější, za něž zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí minimálně 100 000 Kč, se promlčí až po třech letech od okamžiku jejich spáchání. Přestupkový zákon z roku 1990 stanovil pro promlčení obecnou lhůtu jednoho roku od spáchání přestupku, která mohla být prodloužena na dvojnásobek. Nové lhůty lze rovněž prodloužit až na 3, ev. až 5 let. Po uplynutí promlčecí doby (jako tomu bylo i doposud) již není možné přestupek projednat.
Dosavadní zákon obsahoval sankci zákazu pobytu, která se do něho dostala docela nedávno a byla velmi diskutována jako nevhodná; nový zákon tuto sankci zcela ruší a nahrazuje zveřejněním rozhodnutí o přestupku. Nově může rovněž správní orgán uložit podezřelému či obviněnému povinnost složit záruku (peněžitou či nepeněžitou), kterou zajistí splnění povinností, jež mu mohou být uloženy během řízení nebo v rozhodnutí o přestupku. Nově je upravena možnost (podmíněného) upuštění od potrestání. Zákon nepřevzal blokové řízení, ale nahradil jej tzv. příkazem, který může být uložen i na místě.
Příklady některých přestupků a jejich trestání dle zákona č. 251/2016 Sb.:

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení nebo obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje (§ 4) pokuta do 100 000 Kč Fyzická nebo právnická či podnikající fyzická osoba poruší noční klid (tuto dobu zákon definuje od 22.00 do 6.00), vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, fyzická osoba cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci. (§ 5) – pokuta od 5 000 do 50 000 Kč, ev. od 15 000 do 75 000 Kč
Fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby – pokuta 100 000 Kč
Pravomocné rozhodnutí o přestupku se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
JUDr. Zlata Kohoutová