Obracíme se na všechny majitele nemovitostí s naléhavou prosbou, abyste prověřili, kam odtéká voda ze střech a zpevněných částí dvorů vašich domů.

Opět musíme uvést, že odvádění dešťových vod do splaškové kanalizace je nadále v rozporu s pravidly používání splaškové kanalizace. Splašková kanalizace nemá kapacitu na odvedení až 30x většího množství vody, které do ní ze střech a dvorů nateče v krátkém okamžiku za přívalového deště. Pak dochází k vylití nevábného obsahu do ulic V Údolí nebo dole v Sedlci na Kamýckou. Dále při těchto situacích dochází k vyplavení čističky v Roztokách a nebo čerpacích stanic po trase do čističky v Troji. Tyto „naředěné“ splašky pak končí bez čištění v Únětickém potoce a ve Vltavě. Dalším důvodem pro revizi tohoto stavu je zadržení vody v krajině a její použití například pro zalévání zahrady nebo jako „šedou vodu“ pro splachování v domě. Podstatné omezení nátoku dešťové vody ze střech a zpevněných ploch do splaškové kanalizace je tedy kromě provozních důvodů nutné také z ekologických důvodů. Do splaškové kanalizace dešťová vodanepatří!

CO SE S TÍM DÁ DĚLAT?
V podmínkách Suchdola je nutné zadržovat v maximální míře vodu přímo na pozemcích v nádrži a využívat ji pro zálivku a další potřeby na zahradě, jako šedou vodu pro splachování WC a nebo vsakovat. Chápeme, že v případě zrekonstruovaných nemovitostí a dvorů není jednoduché zakopat několikakubíkovou nádrž na zahradu či dvůr.
Podstatnou část financí na realizaci těchto opatření lze však poměrně jednoduše získat z dotací! Městská část již několik roků finančně a poradensky podporuje instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu v programu „Podpora akumulace dešťových vod“. Státní fond životního prostředí poskytuje dotace v programu „Nová zelená úsporám – Dešťovka“. Podání žádosti na SFŽP a poskytnutí finančního příspěvku od městské části není složité, v případě potřeby vám na radnici poradí MgA. Jitka Navrátilová, referentka veřejného prostoru,
tel.: 774 101 996, e-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz.

Informace jsou též na webu městské části. Zjišťování neoprávněného vypouštění dešťové vody do kanalizace je samozřejmě nepříjemné a komplikované pro všechny zúčastněné, ale bez zlepšení současné situace v následující době k němu budeme nuceni přistoupit. Žádáme vás, majitele nemovitostí, abyste při plánování stavebníchaktivit, úprav pozemků a opatření na snížení dopadů klimatické změny zvažovali všechny možnosti zadržení a využití dešťové vody na svém pozemku. Nyní k tomu můžete využít i výraznou finanční podporu.