Beseda se zástupci Letiště Václava Havla aneb Jak (ne)obhájit letecký hluk

Představitelé Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni přijali pozvání městské části na besedu s občany, která proběhla ve středu 16. října. Hosté byli přivítáni starostou Petrem Hejlem. Setkání bylo zaměřeno zejména na objasnění příčin významného nárůstu nočního leteckého hluku v minulých letech. Zástupci letiště nás informovali o přijatých opatřeních k omezení hluku a představili aktuální podoby rozšíření letiště. Po úvodní prezentaci probíhala diskuse za účasti vedení městské části

a letiště se setkání zúčastnil místopředseda představenstva Jiří Kraus, který na úvod informoval o trvajícím nárůstu provozu letiště, který se bohužel negativně odrazil i ve zvýšeném nočním provozu v letech 2017–2018. Z prezentovaných grafů a čísel vyplynulo, že se letišti díky změnám v organizaci a plánování provozu podařilo v roce 2019 mírně snížit letecký provoz v nočních hodinách. Dále pan místopředseda zmínil spolupráci s obcemi a informoval o rozvojových plánech letiště, například o dostavbách a úpravách terminálů s postupným zvyšováním kapacity až na 23 mil., resp. 30 mil. cestujících kolem roku 2030. Dále uvedl důvody výstavby paralelní dráhy a dobu předpokládaného zprovoznění paralelní dráhy v roce 2028

V navazujícím vystoupení paní Soňa Hykyšová, ředitelka ochrany životního prostředí letiště, představila změny v monitoringu leteckého hluku (měřicí stanice hluku v ulici U Kapličky) s tím, že letiště vždy plnilo všechny limity leteckého hluku za hranicí OHP. V další části zmínila předpoklad dalšího omezení nočního provozu po výstavbě dráhy, deklarovala závaznost závěrů dokumentace EIA s max. kapacitou 21,2 mil. cestujících při 258 000 letů za rok a uzavření letiště v noci od 24:00 do 5:29 hodin

Za městskou část následně krátce vystoupil místostarosta Václav Vik, který poděkoval zástupcům letiště za návštěvu Suchdola, k níž ke škodě věci došlo po více než 10 letech. Současně vyjádřil přesvědčení a přání, aby ze zlepšila informovanost městské části o záměrech letiště a aby byl konečně zahájen dialog o věcných problémech. Jako příklad uvedl zcela nelogické a nesprávné vymezení plánovaného ochranného hlukového pásma, které je nepřiměřeně velké a ignoruje ochranu obyvatel mezi dráhami. Suchdol bude rozšířením letiště ze všech obcí a městských částí nejvíce dotčen nočním i denním hlukem a mělo by být zájmem obou stran pokusit se vyjasnit a zajistit podmínky pro přijatelný život na Suchdole

Předmětem zájmu občanů byl samozřejmě dlouhodobý rozvoj provozu, kde bylo opakovaně upozorněno na rozpor mezi počtem 258 000 (nadhodnocených?) budoucích plánovaných letů a (podhodnoceným) předpokládaným počtem cestujících (21,2 mil.) při uváděné výhledové obsazenosti letadel 130–140 cestujících na jeden let. V této souvislosti se také diskutovalo o (ne)závaznosti závěrů stanoviska Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA s uváděnou maximální kapacitou 21,2 mil. cestujících při porovnání s aktuálními plány rozvoje letiště na 30–35 mil. cestujících. Ukázaly se rovněž rozdílné názory na potřebnost podpory dalšího rozvoje turistiky, což je jeden z hlavních pilířů předpokládaného rozvoje letiště – rozvoj turistiky a dálkových letů z oblasti Dálného východu

Dlouhá diskuse byla věnována také podivnému prodloužení OHP u původní dráhy nad Starým Suchdolem, kde má noční provoz výrazně poklesnout, ale v rozporu s tím se má noční hluk dle předpokladů a výpočtů letiště rozšířit na další území

V besedě také bylo upozorněno na disproporci mezi finančním příspěvkem letiště okolním obcím (Suchdol obdržel od roku 2005 cca 16 mil. Kč) a dlouhodobými miliardovými zisky letiště. Nepodařilo se rovněž objasnit, proč nelze uzavřít letiště od 24:00 do 5:29 hodin už nyní, což byl opakovaný námět ze strany občanů – budoucí noční provoz se má i nadále odehrávat na stejné stávající dráze nad Starým Suchdolem, počet nočních letů nebude podstatně jiný, hodinová kapacita dráhy by měla i stávající počty nočních letů za 2,5 hodiny provozu zvládnout. Asi to nelze provést okamžitě, ale…Řada nejasností ohledně budoucího i současného provozu nebyla zatím objasněna, nad mnoha tématy by se zjevně dalo diskutovat hodiny, ale závěrem byla konstatována vůle obou stran na opětovné setkání ještě před koncem roku 2019. ~-red