5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 21. září 2023
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse

1. Hodnocení plnění rozpočtu MČ Praha-Suchdol za I. pol. r. 2023.
2. Návrh rozpočtového provizoria na r. 2024.
3. Hospodaření s dešťovými vodami na radnici MČ Praha-Suchdol.
4. Změna územního plánu Alšova vyhlídka, Ekospol.
5. Směna částí pozemků při ul. Bažantní.
6. Záměr na prodej části pozemku parc.č. 936.
7. Reklamace závad střechy radnice.
8. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
9. Věcná břemena Vodafone – optické sítě.
10. EIA dálniční okruh 518+519.

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.