4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná ve čtvrtek 20. června 2019 od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:

Diskuse.
1) Závěrečný účet MČ Praha-Suchdol za rok 2018.
2) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol v roce 2019.
3) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2020.
4) Přijetí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy – školství.
5) Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy – technická vybavenost.
6) Navýšení rozpočtu – vrácení 100% podílu DPPO.
7) Výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
8) Připomínky MČ k návrhu změny ÚP P 228 – zástavba podél ulice Na Rybářce.
9) Záměr na prodej části pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8 v k.ú. Suchdol, při ulici Do Vrchu.
10) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 290 v k.ú. Suchdol – pozemek pod opěrnou zdí v ul. Pod Rybníčkem.
11) Žádost o svěření správy komunikací v Horním Sedlci, které jsou nyní ve správě TSK, do správy MČ.
12) Rekonstrukce komunikací Budovec – příprava projektové dokumentace.
13) Zřízení služebnosti – věcného břemene ve prospěch CETIN a.s.
14) Zřízení služebnosti – věcného břemene ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o.
15) Jmenování čestných občanů městské části.
16) Příprava rozšíření ČOV Roztoky.
17) Přijetí daru od společnosti Letiště Praha a.s. z programu Žijeme zde společně.
18) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol