20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 22. září 2022
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse.
1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2022.
2. Rozpočtové provizorium MČ Praha-Suchdol na rok 2023.
3. Navýšení rozpočtu – dotace z MŠMT na adaptační skupiny dětí uprchlíku z Ukrajiny.
4. Zřízení služebnosti – věcného břemene na pozemcích parc. č. 2347/1, 2363/5 a 2363/6, vše k.ú. Suchdol, přeložky sdělovacích kabelů a kabelů NN v ul. Armádní z důvodu rekonstrukce komunikace.
5. Směna částí pozemků parc. č. 1173/3 a parc. č. 1174/1, oba k.ú. Suchdol, o celkové ploše 60 m2.
6. Navýšení rozpočtu – dotace od HLMP na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací.
7. Svěření areálu Brandejsova statku.
8. Přepojení kanalizace Výhledy I.
9. Přepojení splaškové kanalizace MČ Praha-Suchdol na ÚČOV.
10. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.