2. setkání Local Mobility Forum

Dne 23. června 2020 městská část Praha–Suchdol uspořádala 2. setkání Local Mobility Forum se zaměřením na udržitelnou mobilitu v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Akce se konala v rámci evropského projektu SMACKER, kde je MČ partnerem a jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné hromadné dopravy a k omezení individuální automobilové dopravy z příměstských oblastí. Fóra se zúčastnilo cca 30 zástupců místních samospráv, magistrátu HLMP, Středočeského kraje, ROPIDu, TSK, IDSK, Dopravního podniku, ČZU a dalších zainteresovaných subjektů.

Program a prezentace ke stažení

V rámci přednášek a diskuse zazněla řada zajímavých informací a podnětů:

  • Mezi hlavní výzvy v pražské aglomeraci patří nárůst dopravy v souvislosti s dojížděním do hl. města.
  • Projekt terminálu Výhledy s P+R spolu s plánovanou TT Podbaba – Suchdol přispěje k řešení rostoucí automobilové dopravy z příměstských oblastí.
  • Terminál Výhledy by měl sloužit rovněž pro autobusy a cyklistickou dopravu se zázemím pro kola. Nabídka služeb by měla zahrnovat také sdílení aut a kol a obchody.
  • V příštích 15 -20 letech se očekává, že na severozápadě Prahy přibude více než 20 000 nových obyvatel. Územní rozvoj je zapotřebí řešit komplexně s ohledem na občanskou vybavenost, nabídku pracovních míst a dopravní obslužnost.
  • V současnosti chybí autobusové spojení Suchdola s okolními obcemi (Velké Přílepy, Statenice, Horoměřice). Připravuje se nová linka, avšak její zavedení bude převážně záviset na možnostech financování. Bylo by žádoucí, aby se na nákladech podílely Středočeský kraj a hl. město Praha.
  • Tramvajová trať Podbaba – Suchdol patří mezi klíčové dopravní stavby na území Prahy. Je zařazena do územního plánu a dalších strategických rozvojových dokumentů města. Její realizace je rovněž v souladu s klimatickým závazkem Prahy, neboť přispěje k omezení znečištění z naftových motorů.
  • TT zajistí dopravní obslužnost nejen pro obyvatele Suchdola a Sedlce, studenty a zaměstnance ČZU, ale také pro obyvatelé okolních obcí, kteří denně dojíždějí do Prahy.
  • V dalším průběhu příprav je zapotřebí dořešit technické a majetkoprávní souvislosti a změnu územního plánu.
  • Poptávková doprava má potenciál zejména v okrajových částech osídlení (příměstské oblasti s nižší hustotou obyvatel) a provozní doby (víkendy, večerní a noční hodiny).
  • Jak přiblížit MHD lidem (tj. poslední míle): podpora K+R, P+R, B+R; podpora páteřní kolejové dopravy; hledání nových provozních konceptů; sdílené služby.

Diskuse a aktivity na téma udržitelné mobility v severozápadním segmentu pražské aglomerace v rámci projektu SMACKER budou pokračovat. V příštích měsících připravujeme další setkání zainteresovaných činitelů a také akce pro veřejnost. Děkujeme hotelu Galaxie Suchdol za poskytnutí prostor a cateringové služby.

    

Další informace o projektu SMACKER naleznete na:

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker