18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná
ve čtvrtek 31. března 2022
od 18 hodin.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží) a bude on-line přenášeno na internetu na YouTube na kanálu „MČ Praha-Suchdol“.

Program zasedání:

Diskuse.
1. Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2021.
2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – ponechání dotací z rozpočtu z hl. m. Prahy z let minulých.
3. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl. m. Prahy.
4. Zřízení služebnosti ve prospěch CETIN a.s. na pozemku parc.č. 2391 v k.ú. Suchdol.
5. Zpráva o plnění opatření k přezkoumání hospodaření v MČ za rok 2020.
6. Memorandum o spolupráci na tvorbě společného spádového území.
7. Uprchlíci z Ukrajiny.
8. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ – pokračování přípravy akce.
9. Kanalizace Na Mírách – realizace akce.
10. Přípojky inženýrských sítí – realizace akce.
11. Vodovod Na Rybářce – realizace akce.
12. Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava – stavba.
13. BD Kamýcká 684 – příprava stavby.
14. Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území.
15. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období.
16. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
17. Zřízení služebnosti ve prospěch T-Mobile a.s. pro optické sítě.
18. Zřízení služebnosti ve prospěch CETIN a.s. na pozemcích parc.č. 2301/7,8 oba v k.ú. Suchdol

Interpelace

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.