Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů.

Během spalování dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací některých znečišťujících látek, např. suspendovaných částic PM10 a PM2,5 , benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2)  a oxidu siřičitého (SO2).

Zastupitelstvo HMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023 Sb. hl. m. Prahy, která omezuje od  října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.

Nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

 


Kvalita ovzduší

Aktuální stav kvality ovzduší je v Suchdole, Sedlci a Lysolajích monitorován měřící stanicí ve správě ČHMI, která je umístěna v areálu Ústavu chemických procesů v Rozvojové ulici, a na ní jsou dostupné aktuální naměřené koncentrace SO2, NO2, PM10, O3, PM10.

Český hydrometeorologický ústav provádí monitoring kvality ovzduší.


Program zlepšování kvality ovzduší

Hlavní město Praha vypracovalo Akční plán PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ 01. Tento materiál, obsahující krajský časový plán k Programu zlepšovaní kvality ovzduší 2020+, byl schválen Radou hl. m. Prahy (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 7.2.2022).

Jedná se o první část časového plánu, který obsahuje závazná opatření uložená MŽP ČR k plnění na území hlavního města Prahy. Druhá část časového plánu, která bude obsahovat podpůrná opatření, bude zpracována během roku 2022.

Pro vybrané městské části, včetně MČ Praha-Suchdol (viz tabulka č. 66 na straně 134 v PZKO 2020+ CZ01), plyne dle § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, stejná povinnost, tj. zpracování časového plánu k PZKO 2020+.
MČ Praha-Suchdol zpracovala časový plán k PZKO 2020+, který dne 25.05.2022 schválila Rada MČ Praha-Suchdol.

Časový plán k Programu zlepšovaní kvality ovzduší 2020 v MČ Praha-Suchdol (pdf)


Hlavní město Praha vyhlásilo program Program Čistá energie Praha, jehož cílem je motivovat vlastníky bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší a ke snižování závislosti na dováženém zemním plynu.