Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28.8. 2013 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013.

Voliči, kteří nebudou moci volit v místě svého trvalého bydliště v Praze-Suchdole, si mohou od tohoto data požádat o vydání voličského průkazu, který si budou moci vyzvednout osobně od 10. října, popř. jej úřad voliči po tomto datu zašle.

Upozorňujeme občany městské části Praha-Suchdol, že pokud se nechali při některých z minulých voleb zapsat v zahraničí do Zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR a nepožádali tento zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze seznamu, jsou i nadále vedeni ve Zvláštním seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR. Pokud volič chce, aby byl opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v naší městské části, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a potvrzení o vyškrtnutí předložit úřadu měst. části Praha-Suchdol (odboru vnitřní správy) před konáním voleb. Bez tohoto potvrzení nemůže úřad voliče zpět do stálého seznamu zavést.

Volební místnosti pro všechny volební okrsky v naší měst. části budou v budově Základní školy M. Alše, Suchdolská 360. Přiřazení jednotlivých ulic do okrsků je uvedeno v samostatné příloze.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránky nejpozději ve čtvrtek 24. října. V této souvislosti připomínáme vlastníkům domů, aby zkontrolovali označení číslem popisným na domě a majitelům bytů v bytových domech řádné označení domovních schránek jménem a příjmením (týká se to zejména těch rodin, kde se vyskytují různá příjmení). V případě, že byste hlasovací lístky z jakéhokoli důvodu nedostali do schránky, je možné si je vyžádat přímo ve velební místnosti v den voleb.

Žádosti o voličské průkazy a jejich vystavení se vyřizují v kanceláři podatelny Úřadu MČ Praha – Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, v přízemí u paní Zuzany Kučerové, vedoucí odboru vnitřní správy ÚMČ v úředních dnech, tj. pondělí a středa v době 8.00 – 11.00 a 12.15 – 17.30 hodin.

Další informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nalezente v sekci volby nebo na webu Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz