Zima nastoupila i letos s pěknou sněhovou nadílkou. Městská část má na starosti úklid přes 32 km chodníků. Přestože je na úklid využíván úklidový stroj Egholm a pomoc brigádníků, jsme schopny kalamitní situaci řešit jen díky pomoci velké části našich spoluobčanů, kteří „tradičně“ chodník před svým domem uklízí. Městská část Vám všem za tuto neocenitelnou pomoc děkuje.

Egholm O komunikace a chodníky na území městské části se také stará Technická správa komunikací, ta má na starostí celé území Horního Sedlce, zástavky MHD a chodník podél Kamýcké. Ulice, kde jezdí autobus uklízí Pražské služby.

Zimní období je vyhláškou hl.m. Prahy 39/1977 Sb. hl.m. Prahy stanoveno od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. Městská část připravila Plán zimní údržby komunikací – 2010/2011, který upřesňuje provádění zimní údržby komunikací a chodníků na území městské části. Úklid komunikací je rozdělen do třech skupin důležitosti (etap), úklid chodníků do dvou.

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7:00 do 17:00 hod. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti (schůdnosti) do výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 min.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti chodníků pro jednotlivé skupiny důležitosti:
a) komunikace
I. pořadí do 2 hod.
II. pořadí do 4 hod.
III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Pozn.: Při sněžení nebo spadu náledí provádí celá směna údržbu komunikací zařazených v I. pořadí důležitosti opakovaně. Po řádném ošetření komunikací v I. pořadí nastupuje na údržbu komunikací v II. pořadí důležitosti, dále pak na vozovky komunikace ve III. pořadí důležitosti.

b) chodníky
I. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7:00 do 17:00 hod., budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti, jejich úhrnná doba nepřesáhne 12 hodin
II. ostatní – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7:00 do 17:00 hod., budou práce zahájeny neprodleně po ukončení odstraňování závad na I. pořadí a ukončeny nejpozději do 17 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti I pořadí.

Chodníky se uklízí stroji Egholm 2200 a Magma Alficar a dále ručně. Při úklidu chodníků se nesmí používat sůl. Městská část používá pro posyp chodníků inertní materiál ekogrid-liapor frakce 2-6mm. 
Pro zajištění okamžité sjízdnosti jsou na kritických úsecích umístěny kontejnery se štěrkem a to na křižovatkách ulic:
Pod Rybníčkem x Ke Kozím hřbetům,
Nad Dolíky x Do Vrchu,
Zákolanská x Stržná,
K Roztokům x Keltů.

Pro úklid chodníků městská čáast ráda využije pomoci brigádníků. O aktuální sitauci, potřebě a dalších podmínkách prosím kontaktujte pana Koryntu, vedoucího OHSOM .
Budeme rádi, když nás upozorníte na výskyt především zledovatělých úseků či ještě neuklizených úseků chodníků. Děkujeme za spolupráci.