Původní cesta vedla od Brandejsova statku v Suchdole k zámečku v Horoměřicích. Cesta byla v minulém období rozorána. Na leteckých mapách je stále zřejmé, kde se v minulosti cesta nacházela. Po žních v roce 2014 byl pozemek s cestou vytyčen a na jeho nezbytné části o šířce cca 5m, byla obnovena polní cesta, která také slouží pro obsluhu přilehlých polí. Cesta zatím končí v remízku, kde je ještě kromě pozůstatku divoké skládky vidět původní úvoz, v kterém cesta vedla. S horoměřickými jsme domluveni, že cestu časem napojí.

Osazení stromořadí podél původní cesty má smysl zejména jako významný krajinný prvek, který oživí jednotvárné pole. Důvodem obnovení polní cesty není zajištění dopravního spojení mezi Suchdolem a Horoměřicemi, ale je vrácení přirozeného biokoridoru do krajiny, který obohatí jak pohledově tak i ekologicky příměstskou krajinu.
Kvůli zachování biodiverzity dané lokality, která není příliš příznivá, je navržena alej z různých druhů stromů. Jednotícím prvkem pro alej dlouhou necelých 700 m je vzrůst stromů. Vzhledem k umístění v nepříliš zvlněné krajině, otevřené vysušujícím větrům, je velmi omezen výběr druhů, které jsou k těmto podmínkám tolerantní. Proto jsou vybrány druhy, jejichž výška v dospělosti je mezi 20 a 30 metry.

Na podzim v roce 2015 bylo vysazeno stromořadí se šedesáti stromy. Stromořadí tak bude působit jako účinný větrolam. Použitím čtrnácti různých druhů a jejich seřazením bude docílena vyšší proměnlivosti v době vegetačního období, stromořadí tak bude esteticky přitažlivé po celý rok.
V létě se tedy budou střídat stromy se světlejší zelení (např. Javor mléč, Ořešák černý) se stromy s tmavým olistěním (Lípa srdčitá , Dub slovenský), a občas bude monotónní zeleň proložena stromy se stříbřitými ruby listů, jako je Lípa stříbrná  a Javor stříbřitý. Na podzim bude barevná paleta bohatší díky zejména javorům (Javor klen, Ořešák černý), které poskytnou především žluté a oranžové tóny, duby (zejména Dub šarlatový a Dub červený) poskytnou tóny červené až hnědavé. Nezanedbatelná je i pestrost květů od časně kvetoucích javorů ( Javor stříbřitý kvete červeně již v březnu, Javor mléč pak žlutě), následují v květnu jírovce (Jírovec maďal, později červeně kvetoucí Jírovec pleťový) a v plném létě vykvetou lípy – nejdříve Lípa velkolistá, hned po ní Lípa srdčitá a nakonec Lípa stříbrná.

Výběr stromů, které zde mají naději na dobrý růst je velmi omezený, protože je zde sucho, není zde příliš kvalitní půda a pole je v zimě otevřeno studeným severním větrům. Navrhované stromy jsou v podmínkách Suchdola ověřeny na základě již dlouholetých zkušeností a systematického pozorování (viz např. diplomová práce Ctirada Krpeše z r. 1980: Hodnocení stávající zeleně v intravilánu Prahy-Suchdola, VŠZ).

Během září a října 2015 bylo možné adoptovat 47 stromů. Další informace k adopci jsou v článku Adoptujte strom v aleji do Horoměřic

Všech 47 stromů bylo v rámci projektu adopce během 12 dní adoptováno. Děkujeme všem dárcům.
Výsadba stromů proběhla v sobotu 17. října 2015. 40 dárců se stalo partnery vysázených 47 stromů ve stromořadí podél obnovené cesty vedoucí ze Suchdola do Horoměřic. Pro velký zájem byla adopce rozšířena i o stromy, který byly zasazeny již březnu 2015.

Další informace k výsadbě jsou v článku Výsadba aleje podél cesty do Horoměřic v sekci Co se událo.

Fotografie z výsadby adoptovaných stromů jsou dostupné ve fotoalbu Stromy v aleji podél cesty do Horoměřic“ na Facebooku městské části.