Oznámení o společném jednání o návrzích celoměstsky významných změn I+II,včetně vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Návrh celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP:
Z939/00 – rozšíření letiště Praha-Ruzyně o paralelní dráhu
Z2273/00 – mimoúrovňová křižovatka Rybářka (SOKP)
Z1774/00 – vybudování nové obytné zástavby v oblasti Sedlec (marazírny) + okolí

V souladu s §50 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního plánu oznamuje zahájení projednávání návrhů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (CVZ I+II ÚP SÚ HMP), společného jednání o návrzích CVZ I+II ÚP SÚ HMP spojeného s odborným výkladem.

Návrhy CVZ I+II ÚP SÚ HMP byly zpracovány základě usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy č. 30/85 ze dne 22.10.2009 a č. 31/41 ze dne 26.11. 2009.

Společné jednání se bude konat dne 14.10. 2010 od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále
Útvaru rozvoje města. Vyšehradská  57, Praha 2
Návrhy celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP budou vystaveny k nahlédnutí od 29.9.2010 do 15.11.2010  včetně :
– v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
– v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod., v jiné dny po telefonické dohodě
– v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města:
přehled změn
podkladové studie
VVUR 939/ 00- VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY č. Z 939/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 15.11.2010 včetně, mohou vyzvané subjekty podávat  stanoviska a připomínky k vystaveným návrhům celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP. Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny nebo na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21 Praha 1

Stanoviska vydávají v souladu s odst.2 §50 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění dotčené orgány.  K vystaveným návrhům celoměstsky významných změn I+II ÚP SÚ HMP mohou dotčené orgány  vydat  své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů, a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a  zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, případně námitky a nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů.

Všechny vyzvané subjekty mohou podat připomínky.
Ing.Jitka Cvetlerová
ředitelka odboru