Celkové příjmy a výdaje letošního rozpočtu jsou plánovány ve výši 51 mil. Kč, přičemž na příjmové straně je zapoje na částka 7,4 mil. Kč ze zůstatků peněz na účtu z minulých let.

Základními zdroji rozpočtu jsou:

 •  dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 28,4 mil. Kč
 •  daň z nemovitosti ve výši 3,3 mil. Kč
 •  zapojení zůstatků na běžném účtu z minulých let ve výši 5,6 mil. Kč
 •  zapojení zůstatků na běžném účtu z minulých let, dotace z HLMP, výtěžek poplatek z VHA (UZ98) 1,5 mil. Kč
 •  financování z vlastní hospodářské činnosti ve výši 10,5 mil. Kč (viz –přijaté dotace – třída IV)

Hlavními výdaji rozpočtu jsou:

 •  investice do majetku městské části ve výši 17,7 mil. Kč
 •  financování školství ve výši 7,6 mil. Kč
 •  opravy a rekonstrukce komunikací ve výši 3,65 mil. Kč
 •  spolufinancování výstavby splaškové kanalizace (TV Suchdol – Horní Sedlec) 2,3 mil. Kč
 •  nákup „multikáry“ – svozového vozidla včetně kontejnerů 2,15 mil. Kč
 •  likvidace odpadu, úklid skládek 950 tisíc Kč
 •  údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba 1,1 mil. Kč
 •  mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění – vedení MČ, 13 administrativních pracovníků, 7 dělníků 12,4 mil Kč
 •  odměny zastupitelů 200 tisíc Kč
 •  revitalizace vodoteče Keltů 4,2 mil. Kč
 •  projekty a příprava projektové dokumentace, studie 1,2 mil. Kč
 •  modernizace vybavení v knihovně – dar od Letiště Praha, a.s., Dobré sousedství 150 tisíc Kč
 •  podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) 566 tisíc Kč
 •  granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury 925 tisíc Kč
 •  nákup dodávky – elektromobil 850 tisíc Kč

Podrobný položkový rozpočet včetně komentáře je ke stažení na webu městské části.

Prvořadou akcí, kterou na letošní rok připravuje městská část, je zahájení druhé etapy výstavby splaškové kanalizace v Horním Sedlci a části Budovce s centrální čerpací stanicí, která bude připojena na ČOV v Roztokách. Stavba by měla probíhat od dubna do konce roku.
První etapa výstavba splaškové kanalizace na Budovci, kde jsou stoky svedeny do ÚČOV v Troji a investorem je hlavní město, probíhá už od listopadu loňského roku. Tato stavba bude od jarních měsíců pokračovat i v ulici Kamýcké, Suchdolské a na Brandejsově náměstí, kde bude částečně omezovat provoz, a proto bude doprava v okolí stavby řízena semafory. Dokončení obou staveb se předpokládá v roce 2017.
 Dále je připravována další etapa úpravy prostor pro výuku ve škole, protože zřejmě ještě několik let z radnice budou do prvního ročníku nastupovat minimálně tři třídy, jak potvrzuje vývoj počtu narozených dětí v naší městské části za uplynulé roky.
Ve škole by bylo potřebné také modernizovat technologii kuchyně a zlepšit prostředí pro výuku – rekonstruovat vzduchotechniku v nové budově, modernizovat třídu výpočetní techniky. V původní budově z roku 1931 je nutné pokračovat v opravě původních oken a dveří, instalovat akustické panely na snížení vnitřního hluku na chodbách a na závěr provést opravu fasády. Všechny tyto akce v areálu základní školy jsou odhadovány na více než 20 mil. Kč a jejich realizace je podmíněna poskytnutím dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.
Velkou pozornost je letos nutno věnovat opravě a rekonstrukci komunikací a chodníků, zejména na objízdných trasách komunikací uzavřených při výstavbě kanalizace a rekonstrukci ulice Kamýcké. Z rozsáhlejších rekonstrukcí je po dokončení obnovy vodovodu plánováno dokončení rekonstrukce ulice Do Vrchu a sousední značně poškozené části ulice Nad Dolíky, měl by se opravit povrch ulice Dvorské v okolí Brandejsova statku a na návsi. Současně se městská část snaží spolupracovat s magistrátem při přípravě zásadní obnovy ulic v oblasti Nového Suchdola, která byla v minulém roce zahájena rekonstrukcí ulice Stržná.
Koncem zimy proběhne také oprava vodoteče Keltů, která vede z ulice Stržná do údolí a jejíž špatný stav v jedné části ohrožuje kanalizační stoku. Tato akce je financována z dotace od hl. města.
Pro městskou část bude zcela novou zkušeností vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže na návrh hřbitova u kaple sv. Václava, a to včetně úpravy jejího nejbližšího okolí. Hřbitov je zde formálně plánován již od roku 2008 a městská část formou soutěže hledá vhodný návrh pojetí tohoto prostoru.
Na Starém Suchdole v ulicích V údolí, Pod Rybníčkem a Pod vinicí bude na jaře pokračovat rekonstrukce vodovodů, kde je investorem Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Ta také bude rekonstruovat vodovod v ulici Ke Kladivům a po jeho zokruhování bude moci PVK konečně ukončit proplachování slepého vodovodního řadu, které v posledních letech obyvatelé této oblasti zažívali.                                                                                                                       -red-