Zastupitelstvo městské části schválilo dne 10. března na svém 3. jednání rozpočet městské části pro rok 2011. Příjmy a výdaje jsou ve výši 40 mil. Kč.
Základními příjmy rozpočtu městské části jsou:
– dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15,4 mil. Kč, ta odpovídá ze 40% počtu obyvatel s trvalým bydlištěm v městské části, dále z 15% rozloze městské části, z 20% počtu žáků v základní a mateřských školách, z 10% ploše vozovek, z 10% ploše zeleně a z 5% příspěvku na činnost jednotky hasičů
Mezi další příjmy patří:
– daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč
– dotace z fondu rozvoje a rezerv městské části ve výši 6 mil. Kč
– dotace z fondu vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 mil. Kč
– dotace z fondu bytového hospodářství ve výši 6,4 mil. Kč.
Hlavními výdaji rozpočtu jsou:
– investice do majetku městské části ve výši 15,6 mil. Kč
– příspěvek na úhradu provozních nákladů v základní škole ve výši 4,2 mil. Kč a mateřských školách ve výši 2,5 mil. Kč
– opravy komunikací ve výši 2,5 mil. Kč
– péče o vzhled obce (sekání a hrabání trávy, prořez stromů, výsadba apod.) ve výši 950 tisíc Kč
– sběr a svoz komunálního odpadu (likvidace černých skládek, svoz velkoobjemového odpadu, vyvážení odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“) ve výši  450 tisíc Kč
– příspěvek na provoz knihovny ve výši  727 tisíc Kč, přičemž v těchto výdajích je zahrnut dar od Letiště a.s. ve výši 102 tisíc na vybavení, organizování besed a přednášek
– příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů ve výši 618 tisíc Kč
– granty na podporu vzdělávání, zlepšení a modernizaci výuky ve školách zřizovaných městskou částí ve výši 300 tisíc Kč
– stabilizační příplatek pro pedagogy a  vychovatele škol zřizovaných městskou částí ve výši 500 tisíc Kč
Hlavní investicí je výstavba dvou tříd mateřské školy Gagarinova v celkových předpokládaných nákladech cca 20 mil. Kč, další plánovanou investicí jsou zateplení bytového domu Kamýcká ve výši 3 mil. Kč, výstavba kanalizace a rekonstrukce splaškové čerpací stanice v mateřské škole Gagarinova ve výši  2 mil. Kč.
Podrobný položkový rozpočet je k dispozici na webu městské části.
Petr Hejl, starosta městské části