Hlavní město vyhlásilo program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2024.
Žádosti je možné podávat  v termínu od 2. 1. 2024 do 12. 1. 2024 včetně.
O poskytnutí dotace či nevyhovění žádosti rozhodne příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 30. 6. 2024.
O dotaci může žádat:

  • fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky;
  • právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem České republiky.

Podmínky podání žádostí o dotaci a formuláře jsou dostupné na webu HLMP v sekci Dotace a granty.
(www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka „Dotace a granty“, a dále položka „Životní prostředí a energetika“)
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html