Na území městské části Praha-Suchdol jsou splaškové vody likvidovány z části na ÚČOV Troja a z části na ČOV Roztoky. Stoky svedené na ÚČOV Troja spravuje PVK, stoky svedené na ČOV Roztoky jsou v majetku MČ a nyní je spravuje VAK Beroun. Provozovatel byl vybrán v koncesním řízení dle podmínek SFŽP, protože na výstavbu několika úseku stok splaškové kanalizace čerpala městská část dotace z fondů EU.

Vyhrazená kapacita ČOV Roztoky ve výši 3 500 EO je nyní vyčerpána. V minulých letech probíhala jednání s městem Roztoky, jako majitelem ČOV a s obcemi Středočeského kraje Únětice a Statenice, z kterých jsou též splaškové vody likvidovány v ČOV Roztoky, na rozšíření kapacity ČOV Roztoky. Rozšíření ČOV Roztoky vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům zkolabovalo na velice komplikovaném technickém řešení a tudíž nepřiměřeně vysokých nákladech.
S ohledem na nedostatek kapacit na ČOV Roztoky projednala MČ na konci roku 2019 s vedením HLMP a PVS možnost přepojení oblasti Výhled na ÚČOV v Troji ( 2 100 EO) pomocí čerpací stanice situované u Brandejsova statku a možnost realizace přepojení areálu bytových domů Výhledy I (350 EO) gravitační stokou v ulici K Horoměřicům.

Z podnětu PVS, a.s. proběhlo v říjnu 2020 jednání, kde PVS, a.s. po zvážení bilancí odpadních vod z celé oblasti a v souvislosti s rekonstrukcemi stávajících čerpacích stanic Roztocká, Kamýcká navrhla možnost přepojit celého území městské části Praha-Suchdol na ÚČOV v Tróji .

Závěry z jednání ve věci přepojení celého území MČ Praha-Suchdol na ÚČOV:

 • PVS ,a.s. je z technického hlediska připravena řešit nedostatek kapacit na ČOV Roztoky postupným přepojováním celého Suchdola na ÚČOV v Tróji,
 • PVS předpokládá zahájení nezbytných průzkumů a zkoušek stavu stávající kanalizace na Suchdole
 • přepojování je podmíněno realizací rekonstrukce a zkapacitnění čerpacích stanic Roztocká a Kamýcká, jejichž příprava byla zahájena s horizontem zprovoznění kolem roku 2024,
 • přepojení Suchdola se předpokládá řešit ve čtyřech etapách:
  • gravitační přepojení bytových domů v ulici K Horoměřicům (cca 350 EO)
  • čerpací stanice Brandejsův statek pro celou oblast Výhled (cca 2 500 EO)
  • čerpací stanice Spálený mlýna pro oblast Starého a Nového Suchdola (cca 5 000 EO)
  • gravitační přepojení výtlaku v ulici Suchdolská (cca 130 m) z ČS Na Vrchmezí, Horní Sedlec (cca 350 EO)

K předpokládanému dokončení přepojení na ÚČOV může dojít až po roce 2027. Do tohoto roku se bude nadále využívat ČOV Roztoky.

Celkové přepojení v roce 2027 je možné až po uplynutí lhůty 10 let udržitelnosti projektu splaškové kanalizace v Horním Sedlci od dokončení stavby, kde byla využita dotace z Operačního fondu Životní prostředí. Podmínkou udržitelnosti dotace z Evropských fondů je, že provozovatel splaškové kanalizace musí být vybraný na základě koncesního řízení dle podmínek SFŽP. Výše uvedený postup přepojení po jednotlivých částech byl předběžně odsouhlasen SFŽP.

Počátkem roku 2021 zpracovala pro PVS, a.s. společnost Stream ,s.r.o. studii proveditelnosti „Přepojení Suchdola na ÚČOV, ČSOV Spálený mlýn“.

Studie prověřila a potvrdila možnost umístění ČS u cesty před Spáleným mlýnem, která by zajistila přečerpání všech odpadních vod z městské části na ÚČOV s výjimkou řešení havarijních stavů přepadem do stávající kanalizace.

Studie dále prověřila umístění výtlačného potrubí ulicemi Spálený mlýn, V Údolí, Na Mírách k čerpací a přečerpávací stanici Brandejsův statek a dále pak ulicí Na Mírách do gravitační stoky v ulici Kamýcké.

Koncepce přepojení území Suchdola na ÚČOV Troja uvedená ve studii byla představena představitelům města Roztoky, rada města Roztoky se ke koncepci vyslovila kladně.

Studie dále řešila soulad záměru s územním plánem s tím, že nedílnou součástí územního plánu je Výkres č. 9 – Vodní hospodářství a odpady, ze kterého je patrná stávající koncepce odkanalizování části MČ Praha-Suchdol na ČOV Roztoky. Pro realizaci tohoto záměru bude nutné aktualizovat PRVKÚK. Ovšem tato aktualizace se do Výkresu č.9 ÚP automaticky nepromítne, a proto bude nutné projednat změnu územního plánu a současně i změnu
Zásad územního rozvoje Prahy (ZÚR), kterých se tato změna také dotýká.