Musíme to opravit. Prosíme o pochopení. Tato sdělení nesou často dobře známé cedule na českých dálnicích a silnicích. Podobná žádost o pochopení teď míří k obyvatelům a návštěvníkům Roztok a pražského Suchdola. A to kvůli plánované likvidaci kalamity v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí.
„Stejně jako jiné lesy u nás jsou bohužel i lesní porosty Roztockého háje oslabeny dlouhotrvajícím suchem a v důsledku toho postiženy patogenními houbami a kůrovcem. Nemocné stromy usychají nebo mají houbou narušené kořenové systémy a hrozí pádem. Současně jsou odrazovým můstkem pro šíření nákazy na okolní porosty. Napadené stromy je proto třeba pokácet a odstranit z porostu tak, aby se snížilo riziko zranění návštěvníků a zamezilo úhynu dalších částí lesa,“ vysvětluje spoluvlastník lesního pozemku Jiří Rosol.
Kácení napadených stromů, tedy kalamitní těžba, je zásah, který je vlastník povinen podle lesního zákona provést tak, aby se zabránilo šíření kalamity na další porosty. Vlastník lesa i jím pověřená těžební organizace proto projednali s odborným lesním hospodářem a Krajským úřadem Středočeského kraje jako příslušným orgánem ochrany přírody rozsah, termín i způsob plánované těžby napadeného dřeva.
Zasáhnout je třeba zejména ve Velkém háji (část rezervace sousedící s městskou částí Praha-Suchdol), a to především na svazích spadajících jak k Vltavě, tak k Únětickému potoku. Kvůli obtížné přístupnosti do porostů bude třeba využít speciální těžební techniky – silného lesního traktoru s navijáky. Aby bylo poškození půdy technikou co nejmenší, bude třeba zásah provést v době zámrazu půdy. Termín těžby je proto naplánován na období od 1. ledna do 15. března 2022. Samotné těžební práce zaberou přibližně 15 dní a dalších 15 dní bude probíhat odvoz dřevní hmoty. Během kácení bude z bezpečnostních důvodů omezen vstup veřejnosti na místa zásahu.
„Kácení stromů, pohyb lesní techniky i průjezdy kamionů znepříjemní život návštěvníkům i obyvatelům okolních sídel. V přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí však bohužel nejsou lesy, které by bylo možno ponechat v bezzásahovém režimu. Zásahy je nutné provést, jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví i života návštěvníků a také k rozpadu lesního porostu. Doufáme, že veřejnost pochopí nutnost zásahů a po- může nám tím, že bude respektovat dočasná omezení,“ říká Josef Štveráček, odborný lesní hospodář.
„Připravovaná těžba svým objemem nepřesahuje limity navržené plánem péče ani objem navržený lesním hospodářským plánem, který byl krajským úřadem jakožto orgánem ochrany přírody odsouhlasen. Je to dáno mimo jiné tím, že v minulém desetiletí byla těžba minimální,“ sdělil Radek Kouřík z krajského oddělení ochrany přírody a krajiny. Průběh kácení bude kontrolovat odborný lesní hospodář a dále orgán státní správy lesů, kterým je Městský úřad Černošice, a také Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán ochrany přírody a krajiny.
„Po ukončení těžebního zásahu budou takzvané potěžební zbytky, tedy například větve, ponechány v malých hromadách v porostu až do rozpadu jako biotop lesního hmyzu. Po odvozu dřeva budou též srovnány případné terénní nerovnosti vzniklé pohybem lesní techniky,“ ujistil Pavel Hodějovský ze společnosti Opera Silvatica s.r.o., která bude těžbu provádět.
V souladu s plánem péče a po předběžném projednání s odborným lesním hospodářem bude upřednostněna přirozená obnova, neboť se v lesním porostu nachází hojné zmlazení. To je na cílových plochách tvořeno dubem zimním (Quercus petraea), bukem lesním (Fagus sylvatica), habrem obecným (Carpinus betulus) a dalšími dřevinami přirozené dřevinné skladby.
O rezervaci: Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí je souborem zachovalých smíšených lesů, skalnatých stepí a částí potoční nivy. Byla zřízena již v roce 1951 a má celkovou rozlohu přesahující 114 ha. Spolu se sousední přírodní rezervací Údolí Únětického potoka na území hlavního města tvoří rozsáhlou přírodní enklávu na severním okraji Prahy, která je biotopem pro celou řadu ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Je jedním z 226 zvláště chráněných území, o které Středočeský kraj pečuje.
Adam Junek, Oddělení PR a komunikace, Odbor Kanceláře hejtmanky Středočeského kraje