Suchdolských listech č. 4/2011 vyšel první článek pojednávající o úska-
lí exekučního řízení a jednotlivých krocích, kterými se může dlužník v určitéfázi řízení bránit. V článku byla rovněžzmíněna připravovaná nová právníúprava, která byla již schválena a bude účinná od 1. ledna 2013.
V letošním roce počet vedených
exekucí přesáhne jeden milion a každý
týden přibývá do Centrálního registru
dlužníků více než deset tisíc záznamů.
Protože se nová úprava dotkne nema-
lého počtu občanů, je na místě, aby
tento článek shrnul její základní zása-
dy. Obecně je nová úprava hodnoce-
na nejednotně, na jedné straně je po-
važována za posílení pozice exekuto-
rů jako výsledku jejich lobby, na druhé
straně je obhajována jako novela posi-
lující postavení dlužníků. Pravda bude
někde uprostřed.
Pro dlužníka je určitě výhodnější, že
dlužník  musí být povinně na svůj
dluh upozorněn a ještě naposledy
vyzván k dobrovolnému plnění, než
bude proti němu zahájena exekuce.
Také se prodlužuje lhůta pro „dob-
rovolné“ plnění dluhu na základě
výzvy zaslané soudním exekutorem
z 15 na 30 dní.
bude povinně spojováno více exe-
kucí do jedné a  tudíž dlužník  za-
platí náklady jen za jedno řízení.
Dosavadní stav byl věřiteli i exeku-
tory zneužíván v neprospěch dluž-
níků a  dluh plynoucí z  jednoho
titulu (smlouvy, spotřebitelského
úvěru, koupě) byl vymáhán v  sa-
mostatných řízeních pro každou
splátku nebo jen několik splá

tek, čímž dlužníku narůstal dluh

o enormní náklady řízení před
soudem a u exekutora. Bylo zcela
normální, že pro jednu splátku tře-
ba 800 Kč byly náklady soudního
řízení (při účasti advokáta věřitele)
i 8000 Kč a stejně tolik si k tomu
připočítal i exekutor. Dlužníku byly
pak obstaveny příjmy, zabavován
majetek ne pro 800 Kč, ale skoro
dvacet tisíc. V důsledku nové úpra-
vy samozřejmě zbude dlužníku ví-
ce prostředků, aby mohl platit své
dluhy, které jinak skončily v exeku-
torské kapse. Současně tento insti-
tut zajišťuje automatické zařazo-
vání exekuce téhož dlužníka vždy
k témuž exekutorovi, u kterého byl
podán první návrh na příslušného
dlužníka.
předmětem exekuce nesmí být do-
mácí zvíře v lidské péči (tedy domá-
cí mazlíček).
z prováděné exekuce bude nutno
dělat zvukový a obrazový záznam,
avšak jen tehdy, pokud o to někdo
z přítomných požádá. Je proto na
dlužníkovi nebo členu jeho rodiny,
který by byl exekuce na místě pří-
tomen, aby si neopomněl pořízení
videozáznamu se zvukem vyžádat.
neoprávněně zabavenou věc budou
muset exekutoři po dohodě s majite-
lem vracet na místo, odkud ji vzali.
A co už tak výhodné není
v případě exekuce prodejem nemo-
vitosti, pokud se neprodá v  první
dražbě, v dalších dražbách lze nově
postupně snížit nejnižší podání ze
současných 50 na 40 % dále pak na
30 a 25 %, což v důsledku zname-
ná, že dlužník může přijít o dům jen
za více než pětinu jeho ceny a vý-
nos dražby by ani zcela nemusel
pokrýt všechny závazky.

možnost dražby členských práv 

dlužníka v bytových družstvech
omezení dvoukolejnosti výkonu
rozhodnutí soudy a exekuce. Sou-
dem budou nadále vykonávány
především rozhodnutí ve věcech,
které se dotýkají nezletilých dětí,
vykázání ze společného obydlí, ci-
zích rozhodnutí v případě, že není
vydáno prohlášení vymahatelnos-
ti nebo vyklizení bytu s  bytovou
náhradou, ostatní exekuce budou
realizovány výhradně soukromými
exekutory (doposud mohl věřitel
mezi soudem či exekutorem volit),
což je hodnoceno i jako nebezpečný
monopol pro soukromé exekutory.
Už i proto, že jejich širší pravomoci
jim umožňují používat razantnější
metody a  přístupy, při  nichž ně-
kteří své pravomoci i  překračují.
za neplacení alimentů může být
rodiči odebrán řidičský průkaz.
Zákon však umožňuje zrušení ta-
kovéto exekuce, kdy dlužník  na
alimentech dokáže, že řidičský
průkaz potřebuje k  uspokojování
svých životních potřeb a  potřeb
osob, ke kterým má vyživovací po-
vinnost. Výjimka by tak platila pro
řidiče, kteří řidičský průkaz potře-
bují k získávání peněz na živobytí,
například šoféři auto-
busů, řidiči kamionů
nebo taxikáři.
JUDr. Zlata Kohoutová
E