Rada městské části obdržela dne 22. listopadu 2012 návrh Školské rady při Základní škole M. Alše na odvolání ředitelky v následujícím znění:

 „Na základě projednání podnětů od rodičů, zřizovatele a po diskusi ohledně zkušeností s činností vedení školy podává Školská rada zřizovateli na základě ust. § 168 odst. 1 písm. i) návrh na odvolání Mgr. Petry Levé z funkce ředitelky ZŠ Mikoláše Alše v Praze-Suchdole.

Odůvodnění:

 • z informací rodičů žáků školy vyplývá, že ředitelka školy Mgr. Levá nevhodně a konfrontačně komunikuje s rodiči, nedostatečně vysvětluje problémy školy a způsob jejich řešení,
 • došlo k výraznému poklesu počtu žáků, který je důsledkem zejména negativního vnímání školy ze strany rodičů a zjevné ztráty jejich důvěry ve školu a její vedení,
 • zájmová činnost je nevhodně, nesprávně a nedostatečně prezentovaná i organizovaná,
 • došlo k četným personálním změnám, destabilizaci pedagogického sboru i vedení školy,
 • nepříznivá, nekolegiální atmosféra v pedagogickém sboru je prezentovaná otevřeně i ze strany pedagogů,
 • dle informací a podkladů, které předložila radní pro školství, jež byla přizvána na jednání Školské rady:

  • dochází ze strany ředitelky školy k neplnění požadavků zřizovatele na odstranění nedostatků v ekonomické oblasti, přetrvávají problémy v hospodaření školy, nadále nefunguje vnitřní kontrolní systém (viz protokol ze dne 18. 10. 2012 o výsledku finanční kontroly za období od 1. 1. 2011 do 31. 7. 2012 provedené kontrolní skupinou pověřenou MČ Praha-Suchdol), není dodržována směrnice o pronájmech prostor, došlo k porušení předpisů při uzavření nájemní smlouvy s o. s. Šestikráska,
  • ředitelka školy nevyužila nabídky zřizovatele na poskytnutí grantů, finanční podporu vzdělávání pedagogů, při materiálním zajištění výuky, 
  • ředitelka školy značně omezila přímou komunikaci se zřizovatelem ve věci nedostatků v řízení školy a jejich nápravy,

 • ředitelka školy neplní termíny pro předávání výroční zprávy Školské radě, vyúčtování grantů, čerpání rozpočtu a návrhů rozpočtu zřizovateli.

Z uvedeného je zřejmé, že ředitelka školy Mgr. Petra Levá svým jednáním způsobuje nepříznivý stav školy, vyznačující se úbytkem žáků, nespokojeností rodičů i pedagogického sboru a v neposlední řadě i porušováním stanovených pravidel týkajících se hospodaření se svěřenými prostředky. Dle názoru Školské rady Mgr. Petra Levá svým jednáním porušuje své základní povinnosti týkající se příslušných právních předpisů, vyplývající z její funkce ředitelky školy. „

Rada městské části projednala 23. listopadu 2012 s paní ředitelkou situaci v ZŠ a návrh Školské rady na její odvolání.

Rada městské části posoudila současný stav školy a dospěla k závěru, že za dané situace není za dalšího působení paní Mgr. Petry Levé odstranění nedostatků uvedených v odůvodnění návrhu Školské rady možné.
Rada městské části Praha-Suchdol proto v souladu s  §129 odst.1 písm. d) a § 166 odst. 5 písm. b) Školského zákona odvolala k 23. listopadu 2012 paní ředitelku Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole paní Mgr. Petru Levou.


Základní školu do jmenování nového ředitel školy povede dosavadní zástupce ředitele Mgr. Petr Mácha. Rada městské části nyní připravuje vyhlášení konkursu na místo ředitele školy, který v nejbližších dnech vyhlásí.