Společnost Letiště Praha a.s. se dlouhodobě věnuje záměru rozšířit kapacitu letiště. Kromě výstavby nových odbavovacích hal by zvýšení kapacity měla umožnit nová tzv. paralelní dráha označená RWY06R24L a vyhlášení tzv. ochranného hlukového pásma letiště (OHP).  Toto pásmo nechrání obyvatele v okolí letiště před hlukem, jak by název napovídal, ale vlastně chrání provozovatele letiště před požadavky hygienických zákonů.

Uvnitř OHPL nemusí být  totiž ve venkovním prostoru dodržovány zákonné hlukové hygienické limity. To by v praxi znamenalo, že na dvorech, zahradách, hřištích u škol a školek, v areálu České zemědělské univerzity, tedy téměř na celém na území městské části Praha-Suchdol, by  hluk od letadel překračoval hygienické limity pro venkovní prostory, ty jsou stanoveny pro noc na 50 dB a pro den na 60 dB.

Další informace k paralelní dráze RWY06R24L ….


květen 2011 – návrh ochranného hlukové pásma v posudku k dokumetaci EIA

Stanovisko zpracovatele posudku k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně“: 
Problematice ochranného hlukového pásma (OHP) byla v posudku věnována nadstandardní pozornost. V dokumentaci byl proveden návrh OHP na plochách území obcí, které limitní izofony zasahují a na základě předběžných dohod oznamovatele s některými z těchto obcí.
Oznamovatel zde vycházel z teze, že ve větším prostoru (OHP) než je prostor vymezený limitní izofonou vznikne provozovateli povinnost realizovat protihluková opatření pro zajištění vnitřních hlukových limitů chráněných staveb dle legislativy. Ovšem nakonec nedošlo k dohodám se všemi takto dotčenými obcemi. Zároveň bylo během procesu EIA podáno větší množství připomínek k velmi velkému rozsahu v dokumentaci navrženého OHP. Velký rozsah OHP zároveň vzbuzoval obavy, že větší OHP umožní provozovateli záměru realizovat vyšší množství pohybů letadel, než bylo v dokumentaci deklarováno a posouzeno.

Proto bylo v rámci posudku provedeno zásadní zmenšení rozsahu navrženého OHP a byly nalezeny podmínky pro jeho jednoznačné omezení. Nový rozsah OHP byl stanoven s následujícími podmínkami:

Konečný rozsah ochranného hlukového pásma (OHP) navrhne oznamovatel v rozsahu limitní izofony striktně v souladu s citací § 31, odst. (2) zák. č. 258/2000 Sb.; na území limitní izofony vznikne vlastníkům chráněných nemovitostí v souladu se zákonem nárok na provedení protihlukových opatření; 
Konečný návrh OHP předloží oznamovatel k vydání stanoviska oběma kompetentním orgánům ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Hygienická stanice HMP) před podáním žádosti o vyhlášení nového OHP Úřadu pro civilní letectví v rámci samostatného procesu vydání opatření obecné povahy:
– součástí návrhu OHP bude zákres limitní izofony pro denní dobu a limitní izofony pro noční dobu 
– ve vydání opatření obecné povahy se doporučuje respektovat zachování zákresu limitní izofony pro denní dobu a limitní izofony pro noční dobu jako pomůcku pro územně plánovací praxi 
– optimalizovat systém provozu uvažovaného záměru tak, aby velikost plochy ohraničené limitní izofonou nebyla větší než velikost plochy ohraničené hranicí stávajícího OHP 
– v návrhu OHP budou navrženy podmínky jasně kontrolovatelné Úřadem pro civilní letectví.

OHP 2011 -

OHP stávající a limitní izofony k roku 2020 – schematický zákres


leden 2010 – návrh ochranného hlukové pásma v dokumetaci EIA

Návrh ochranného hlukového pásma kolem letiště v Suchdole
Návrh ochranného hlukového pásma letiště v Praze-Ruzyni – detail oblasti Suchdola, Sedlce a Lysolají

Provozovatel letiště má ze zákona povinnost zabezpečit, aby ve třídách škol a v obytných místnostech domů byly dodržovány zákonné hygienická hlukové limity pro vnitřní prostory. V obytných místnostech domů jsou tyto limity pro noc 30 dB a  pro den 40 dB. Letiště proto v těchto objektech vyměňuje okna. Prostředky na tyto úprava vybere od leteckých společností, které platí tzv. hlukové poplatky.

Dodržení hlukových limitů uvnitř budov, t.j. v obytných místnostech, ložnicích, třídách škol, s nainstalovanými novými protihlukovými okny je ovšem zabezpečeno jen, když jsou tato okna dobře zavřená. To se ale pak porušují zákonné hygienické předpisy na výměnu vzduchu.

Letiště doposud neinstaluje ventilační a klimatizační zařízení do tříd škol či obytných místností domů a také ani nehradí náklady na jejich provoz.

Co přinese vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště Suchdolu

Dlouhodobým, z národních a evropských zákonných norem vyplývajícím úkolem státu, kraje a obce je snižování hlukové zátěže obyvatel. Vzhledem k tomu, že hluk od letadel se nedá odstínit, bude dlouhodobým cílem režimových opatření snížení počtu obyvatel, kteří budou uvnitř tohoto pásma zasaženi nadlimitním leteckým hlukem. Jak uvedla společnost Techson, která pro Letiště Praha dlouhodobě připravuje strategické materiály z hlediska hluku ve zprávě  T/Z-209/07 LKPR s paralelní RWY – hlukové zóny a návrh OHP – str. 24, 25, 26, červen 2007:

„ Vycházíme z těchto principiálních stanovisek: 
a) Strategické územní plánování, do kterého jako podklad vstupuje i ochranné hlukové pásmo letiště, nemůže připustit nárůst počtu obyvatel trvale vystavených hluku z leteckého provozu.
b) Je nežádoucí do území, zatíženého hlukem z leteckého provozu, umísťovat funkční plochy, které si přirozeně generují vlastní akustické prostředí o hodnotách nižších než je specifický hluk z leteckého provozu.
c) Pokud není hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor staveb významně překročen, je možné připustit individuální výstavbu s podmínkou souhlasného vyjádření příslušných orgánů a při dodržení hygienického limitu hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.“

Co by to mělo v praxi znamenat?

a) úplně by měla být vyloučena výstavby větších sídelních celků;
b) výstavby a rozsáhlé rekonstrukce bytových a rodinných domů, stavby pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobné stavby by bylo možné realizovat právě s ohledem na letecký hluk pouze po povolení státních orgánů ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice). Souhlasné stanovisko k výstavbě by bylo možné poskytnout po ověření, že překročení hygienického limitu hluku z leteckého provozu je v dané lokalitě málo významné (do 5 dB), nebude se zvyšovat v důsledku očekávaných změn v leteckém provozu (tzn. zvýšení provozu) a stavebník se zaváže, že provede na vlastní náklady potřebná opatření pro dodržení hygienického limitu hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby (obytné místnosti). Benevolentní přístup se nedoporučuje v okolí dráhy a trajektorií pro přílety a odlety letadel (v blízkosti prodloužené osy obou drah), kde se mohou projevovat proměnné vlivy šíření hluku.
c) bez omezení by se mohly realizovat stavby, na které se nevztahuje hygienický limit hluku. Jedná se např. o komunikace, parkoviště, obchodní, skladové a výrobní prostory, sportoviště pro motorové a kolektivní sporty a funkčně obdobné stavby.

Navrhovaná režimová opatření by ve svém důsledku omezila práva majitelů nemovitostí s nimi nakládat, omezovala by výstavbu např. nových školských a zdravotních zařízení. Případné stavby by byly na úkor investora kvůli leteckému hluku prodraženy o hygienickými předpisy vyžadovanými úpravami (hlukově izolovaná okna, ventilace, klimatizace) a uživatele by pak museli hradit jejich zvýšené provozní náklady. (místo větrání otevřeným oknem provozovat klimatizaci).
Zřízením ochranného hlukového pásma by skončila rozvoje městské části jako místa s rezidenční bytovou zástavbou, místa s univerzitou a akademickými ústavy. Místo toho by blízkost letiště vynucovala výstavbu hal pro skladování zboží přivezenými letadly z daleké Asie nejlépe nočními lety.
Vliv hlukové zátěže na lidské zdraví, především její dlouhodobé působení, je všeobecně známý.
A v neposlední řadě je zásadní vliv leteckého hluku na životní prostředí, život v rezidenčním zahradním městě.

V červenci 2009 předložilo Letiště Praha neoficiálně městské částí nový návrh režimových opatření a návrhu, jak by měla letadla nad Suchdolem létat.
Na nové dráze vedené přímo nad zástavbou Suchdola, Sedlce by se mělo převážně přistávat přes den. Na staré dráze by se mělo startovat ve dne a v noci a přistávat v noci.
Letiště dále navrhuje po výstavbě paralelní dráhy změnu pohybů letadel při startech a přistáních. Ty by pak měla létat převážně v ose dráhy. Proudová letadla by směla zatáčet až by dolétla nad Březiněves. Vrtulová letadla by směla zatáčet nad Suchdolem podobně jak to dělají i nyní. Na nové dráze, která by měla vést nad Výhledy, areálem České zemědělské university, Budovcem a Sedlcem, by měla letadla přistávat pouze přes den (t.j. prakticky od 5:50 do 22:00 hod.), na stávající staré dráze, která vede nad Starým Suchdolem by se mělo přes den startovat a v noci podle orientace větru jak startovat tak přistávat.

NÁVRH REŽIMŮ V OCHRANNÉM HLUKOVÉM PÁSMU LKPR
Na území ochranného hlukového pásma letiště PRAHA RUZYNĚ budou uplatněna tato režimová opatření:
a) U chráněných prostor staveb bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, definovaných zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 25812000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým vzniklo právo užívání k datu nabytí právní moci rozhodnutí o ochranném pásmu, obstará provozovatel letiště Praha Ruzyně na svůj náklad vypracování odborného posudku o úrovni zasažení chráněných prostor hlukem a o možných protihlukových opatřeních.
b) U chráněných prostor staveb bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, u kterých vzniklo právo užívání k datu právní moci rozhodnutí o ochranném pásmu, provozovatel letiště na základě odborného posudku uvedeného v předchozím bodu zajistí provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby nebyly alespoň v chráněném vnitřním prostoru těchto staveb hygienické limity hluku překročeny.
c) Při umísťování staveb v ochranném hlukovém pásmu letiště Praha Ruzyně budou důsledně uplatňovány požadavky obecně závazných předpisů na ochranu proti hluku a vibracím.
d) Při povolování staveb podle stavebního zákona budou všechny stavby, ve kterých se budou nacházet pobytové místnosti ve smyslu obecných technických požadavků na výstavbu, povolovány s ohledem na uplatňování požadavků na ochranu uživatelů stavby proti hluku a vibracím, vymezených příslušnou KHS. Provozovatel letiště Praha vydá vyjádřeni pouze na žádost dotčeného orgánu státní správy.                                                                                     Letiště Praha, a.s. – červenec 2009

Návrh režimů v ochranném hlukovém pásmu letiště v Praze-Ruzyni v souvislosti s rozšířením letiště o  paralení dráhu RWY06R24L (pdf)
Mapa návrhu OHPL  letiště v Praze-Ruzyni včetně vyznačených os pohybů letadel (pdf)
Mapa návrhu OHPL letiště v Praze-Ruzyni – detail oblasti Suchdola, Sedlce a Lysolají (pdf)


Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol projednalo dne 12. listopadu 2009 podmínky návrhu ochranného hlukového pásma (OHP) letiště v Praze-Ruzyni, které byly městské části předloženy v červenci 2009 představiteli Letiště Praha, a.s. Podmínky vyhlášení OHP byly projednány s občany městské části na veřejné schůzi konané dne 21. října 2009 a dále v Komisi územního rozvoje a infrastruktury městské části.

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol nesouhlasí s navrženými režimovými opatřeními – viz příloha č. 1  Návrh režimů v ochranném hlukovém pásmu LKPR a navrženým rozsahem vymezení ochranného hlukového pásma letiště Praha-Ruzyně -viz příloha č. 2 Návrh ochranného hlukového pásma (OHP) letiště Praha-Ruzyně a tratí pohybu letadel a příloha č. 3 Návrh ochranného hlukového pásma (OHP) letiště Praha-Ruzyně – severovýchodní část v konfiguraci se třemi vzletovými a přistávacími dráhami (06L/24R, 06R24L a 13/31), protože navržené OHP zasahuje do oblasti se stávající obytnou zástavbou, základní školou, mateřskými školami, areály České zemědělské univerzity a ústavů Akademie věd ČR. Tato oblast by byla zasažena neomezeným nadlimitním leteckým hlukem a navržená opatření nezajistí dodržení zákonných hygienických limitů hluku na území OHP. Rozšíření OHP by mělo zcela jednoznačně negativní dopad na zdraví obyvatel i životní prostředí a znamenalo by porušení základních práv osob žijících na území městské části Praha-Suchdol.
Usnesení ZMČ Praha-Suchdol 19/16/2009 ze dne 12.11.2009 k OHP letiště (pdf)


Letiště Praha, a.s. předkládá návrh vyhlášení a návrhy režimových opatření pro území ochranného hlukového pásma (OHPL) kolem letiště v souvislosti s přípravou výstavby nové paralelní dráhy, t.j. s rozšířením kapacity a zvýšením provozu letiště. V minulosti letiště argumentovalo především ochranou životního prostředí pod drahou směřovanou nad Ruzyň a Motol. Rozbory bylo ovšem prokázáno, že na této dráze se bude létat i po výstavbě paralelní dráhy a to tehdy, když bude foukat vítr od severozápadu nebo jihovýchodu silnější než cca 7,5 m/s, stejně jako je tomu i nyní, kdy dráha není. V případě výstavby paralelní dráhy se tato příčná dráha nebude muset používat pouze v případě opravy jedné z paralelních drah, což je přibližně 14 dní v roce.

Počty letů pro jednotlivé dráhy v letech 2006 a 2007  (pdf)
Počty letů pro jednotlivé dráhy v roce 2008  (pdf)


 

Letiště předložilo poprvé záměr vyhlásit OHPL ma přelomu roku 2007 a 2008 při projednávání dokumentace vlivu stavby paralelní dráhy RWY06R24L na životní prostředí (EIA).

Návrh hlukového pásma (Suchdol), prosinec 2007 (pdf)
Návrh režimů a požadavků v ochranném hlukovém pásmu (Techson T/Z/209/07) (pdf)

Tehdy se městská část obrátila na generálního ředitel letiště pan Dvořáka s podmínkami budoucí spolupráce mezi ruzyňským letištěm a městskou částí. (dopis generálnímu řediteli – pdf):

  • provoz letiště nebude nad zastavěným územím Městské části Praha – Suchdol překračovat hygienické hlukové limity vyhlašované státními orgány
  • na zastavěném území Městské části Praha – Suchdol nebude vyhlášeno ochranné hlukové pásmo letiště
  • noční provoz bude zachován na výši maximálně 6ti pohybů za hodinu (možnost valorizace v závislosti na hlučnosti letadel)
  • příspěvek Letiště Praha s.p. na rozvoj Městské části Praha – Suchdol ve výši 50 mil. Kč za rok včetně inflačního navýšení bude uhrazen do 31.1. běžného kalendářního roku
  • smlouva bude uzavřena na dobu určitou 50 let
  • smlouva bude zahrnuta do podmínek privatizace, tj. právně závazná pro budoucího privátního majitele letiště Praha – Ruzyně.

Odpověď na tento dopis přišla po mnoha urgencích až 7. srpna 2009 (odpověď generálního ředitele – pdf). Letiště nepřijalo ani jednu podmínku městské části. Pouze nabízí výměnu oken v obytných místnostech domů, které budou v ochranném hlukovém pásmu. V OHPL nebudou ve venkovním prostoru (zahrady a dvory) dodržovány zákonné hygienické hlukové limity a v obytných místech pouze, když budou okna dobře zavřená. V případě, že byty a třídy škol nebudou mít vlastní klimatizační a ventilační zařízení, tak tím budou porušovány zákonné  hygienické limity na výměnu vzduchu v těchto prostorech.
Pozn.: na území městské části se nyní nachází základní škola, dvě mateřské školy a areál České zemědělské univerzity.


Ochranné hlukové pásmo, které bylo vyhlášeno pro území hl.m. Prahy v roce 1998 a pro území Středočeského kraje v roce 2004 a to formou územních rozhodnutí příslušných stavebních úřadů.

mapka_monitoring_hluku