Nejvyšší správní soud zrušil dne 2.2. 2011 vymezení paralelní dráhy ruzyňského letiště v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy na základě společné žaloby městské části Praha-Suchdol, České zemědělské univerzity, Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. a 9ti občanů Nebušic, Lysolají, Suchdola a Sedlce.
NSS především uznal žalobní legitimaci všech žalobců. V ústním odůvodnění svého rozsudku soud zdůraznil skutečnost, že všech 14 žalobců podávalo shodnou žalobu.

Hlavními důvody zrušení vymezení paralelní dráhy letiště v Praze-Ruzyni v  Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy (krajský plán) Nejvyšším správním soudem v Brně dne 2.2. 2011 byly tyto zásadní nezákonnosti v postupu Hl.m. Prahy při jejich vydávání:

 • nevyhodnotilo dostatečně vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí, což v souladu se zákonem požadovalo Ministerstvo životního prostředí;
 • neposoudilo kumulativní a synergické vlivy letiště Ruzyně a  silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Pro tyto důvody již Nejvyšší správní soud dvakrát zrušil jiné části zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy, týkající se silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) v úseku Ruzyně – Březiněves, Běchovice – D1 a Březiněves – Horní Počernice;
 • nesplnilo povinnosti vyplývající z ochrany evropsky významných chráněných přírodních stanovišť Natura 2000 (Kaňon Vltavy u Sedlce);
 • nenaplnilo úkol z Politiky územního rozvoje, stanovené pro celý stát vládou ČR. Politika územního rozvoje uložila řešit v navazující územně plánovací dokumentaci dopady rozvoje letiště Praha – Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí, zejména hlukovou zátěž. Zásady územního rozvoje tento úkol nesplnily, ani záměr stanovený vládou nijak nerozvinuly a  zůstaly v naprosto obecné rovině, což znemožnilo věcnou argumentaci k  záměru i jeho plnou soudní kontrolu;
 • zrušená část ZÚR byla rovněž obsahově nezákonná pro rozpor s  povinnostmi stanovenými ve stavebním zákoně. Část týkající se letiště Ruzyně byla totiž natolik nekonkrétní a obecná, že neumožňovala jasně stanovit zasažená území, zvažovat varianty a alternativy, vyhodnocovat jejich vliv na životní prostředí a posuzovat proporcionalitu zásahů do práv dotčených subjektů. Tyto zákonem stanovené úkoly nebylo možno vyřešit bez určité míry konkrétnosti rozsahu zamýšleného řešení letiště, kterou však zrušená část zásad územního rozvoje ani její podklady neobsahovaly.
 •  Rozsudek č.j. 6 Ao 6/2010-103 Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2011, www.nssoud.cz (pdf)

  Konkrétně soud vypustil z textové čáasti Zásad územního rozvoje v těchto částech:

  4.4.1 Oblast zasažená provozem letiště Ruzyně (SL/1)
  Poloha ve městě: Severozápadní okraj Prahy na území MČ Praha 6, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol.
  Důvody vymezení: Provoz letiště znehodnocuje stávající využití a omezuje rozvoj a funkční využití území v severozápadní části města.
  Vztah k platnému Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: Území jsou určena pro rozvoj z části v horizontu a  z části ve výhledu územního plánu.
  Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:
  a) stanovení režimu v okolí letiště ve smyslu podmínek navrhovaných ochranných hlukových pásem,
  b) stanovení podmínek pro výstavbu se zřetelem na dlouhodobě negativní vnímání leteckého provozu v režimu přistávání a vzletu v blízkosti obytné funkce.

  5.3.1 Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně
  Vymezení: Na severozápadním okraji hl. m. Prahy v těsné vazbě na Pražský okruh
  a rychlostní silnici R7 (Praha – Slaný). Letiště je situováno v  prostoru, v němž se historicky
  rozvíjí letecký provoz díky příznivým územním podmínkám a  výhodné poloze vůči městu.
  Důvody vymezení: Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně je nejvýznamnějším mezinárodním
  letištěm ČR, které zajišťuje spojení hlavního města s okolním světem, k čemuž přispívá
  i výhodná poloha Prahy v České republice. Vzhledem k tomu, že dobře fungující letiště
  podporuje rostoucí význam, konkurenceschopnost a přitažlivost hl. m. Prahy ve světě,
  počítá se s jeho přiměřeným rozvojem a s tím související částečnou přestavbou
  dráhového systému. Určujícím prvkem rozšíření a úprav dráhového systému letiště je
  výstavba nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L. Stávající dráha RWY
  13/31 bude využívána ve velmi omezené míře a provoz na ni bude soustředěn pouze
  v relativně izolovaných časových intervalech, kdy nastane extrémní meteorologická
  situace neumožňující bezpečné přistání nebo vzlet na jedné z  paralelních drah, nebo kdy
  některá z paralelních vzletových a přistávacích drah bude pro nezbytné opravy uzavřena
  a za této situace bude provoz na dráze 13/31 předem dohodnut s  městem.