Rozumné řešení okruhu – máme spojence!

Dne 26. února 2019 náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP09) vydal tiskovou zprávu, že Praha se nebude zabývat alternativní variantou Pražského okruhu. Odvolává se na „Pracovní posouzení průchodnosti variant SOKP“, které zpracovali zástupci Institutu plánování a rozvoje (IPR). Dle našich informací toto „prohlášení“ nebylo projednáno v radě, v zastupitelstvu, ani v koalici.

Materiál IPRu vychází pouze ze tří kritérií, která jsou tendenční a zavádějící: zábor zemědělské půdy, výměra dotčených ploch bydlení, ne/soulad s územními plány obcí. Chybí však posouzení z hlediska vhodnosti dopravního řešení, počtu dotčených obyvatel, jejich vystavení hluku a emisím, dopady na přírodní památky, urbanistické aspekty atd. Tento účelový materiál se stal terčem kritiky ze strany laické a odborné veřejnosti – viz oponentní posudky na webu www.rozumnadoprava.cz.

Suchdol má řadu spojenců. Část koaličních zastupitelů nadále usiluje o objektivní posouzení variant. Naše městská část je zastoupena v uskupení „Starostové pro okruh“, které sdružuje osm městských částí a pět středočeských obcí s cílem společného postupu při řešení dostavby SOKP. Dne 27. března 2019 zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry jednomyslně rozhodlo o spoluúčasti na zpracování nezávislého posouzení.

Hodně se angažují i občané Dolních Chaber a Čimic. Letos v lednu naše platforma ve spolupráci s místními spolky uspořádala diskusní setkání v Čimicích, kterého se zúčastnilo více než 100 občanů.

Z pozice radní naší MČ, ale i jako členka platformy, pravidelně komunikuji s vedením Prahy, pražskými zastupiteli a dotčenými městskými částmi. Na webu a facebooku „Rozumná doprava“ zveřejňujeme aktuality k Pražskému okruhu. Za městskou část jsme posílali připomínky k technické studii stavby 518, s kterou zásadně nesouhlasíme, a budeme nadále usilovat o maximální ochranu Suchdola před její realizací.

Na závěr si dovoluji citovat vyjádření nově zvoleného senátora Davida Smoljaka: „Okruh kolem Prahy je na mnoha místech spíše okruhem skrze Prahu. Doufám, že najdu dost spojenců na to, abychom přiměli stát vybudovat ještě skutečně tranzitní okruh. Praha se nesmí stát křižovatkou kamionové dopravy z celé Evropy!“

V případě zájmu o bližší informace k Pražskému okruhu využijte info@rozumnadoprava.cz. Děkujeme za vaši důvěru a podporu a budeme dělat maximum pro to, aby Suchdol zůstal zdravou a krásnou městskou částí. ~

Za Sdružení občanů Suchdola, Ing. Gabriela Lněničková, MBA