MHMP Odbor územního rozvoje zahájil projednávání změn územního plánu HLMP vlny 09. Území městské části se týkají změny:

  • Z2976/09 – terminál TT Podbaba-Suchdol, P&R,
    Předmět změny: změna funkčního využití  ploch v návaznosti na navrhované ukončení tramvajové tratě a příměstské dopravy, plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/ a další dle studie dopravní obslužnosti
    Návrh zadání změny Z2976/09 (pdf)

z2976/09

  • Z3000/09 – Nový Sedlec,
    Předmět změny: změna funkčního využití ploch ve vazbě na navrhované trasování TT Podbaba – Suchdol, zeleň městská a krajinná /ZMK/, veřejné vybavení /VV/, čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/ – čistě obytné /OB/, zvláštní – ostatní /ZVO/, veřejně prospěšná stavba /VPS/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, místo ZMK případně IZ; veřejně prospěšné stavby MŠ a ZŠ
    Návrh zadání změny Z3000/09 (pdf)

Z3000/09

Každý může podat do 30.9.2016 připomínky k návrhu zadání změn ÚP vlny 09.

Další informace ke změnám ÚP vlny 09 jsou na webu HLMP:
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_09/navrh_zadani/navrh_zadani.html