Ve čtvrtek 13. února bude Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol projednávat rozpočet městské části na letošní rok. Rada městské části připravila návrh rozpočtu, který po  zapojení dotací z fondů městské části, má vyrovnané příjmy a výdaji ve výši 49,8 mil. Kč.

Základními zdroji rozpočtu jsou:
 •   dotace z rozpočtu Hl.m. Prahy ve výši 16,7 mil. Kč
 •   daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč
 •   dotace z fondu rozvoje rezerv městské části ve výši 1,7 mil. Kč
 •   dotace z fondu vlastní hospodářské činnosti ve výši 24,1 mil. Kč
Hlavními výdaji rozpočtu jsou:
 •   investice do majetku městské části ve výši 21,6 mil. Kč
 •   financování základní školy a dvou mateřských škol ve výši 6,7 mil. Kč
 •   provoz městské části ve výši 13,2 mil. Kč
 •   splátka úvěru u ČSOB na výstavbu dvou oddělení pro 50 dětí v MŠ Gagarinova 1,8 mil. Kč

V letošním roce budou investice MČ směřovat do základní školy Mikoláše Alše, kde bude provedeno zateplení nové budovy, výměna oken a  rekonstrukce kotelny s využitím obnovitelných zdrojů plynových tepelných čerpadel. Stavba byla zahájena již v září loňského roku a financována bude z těchto zdrojů:

 • dotace z rozpočtu HLMP na akci zateplení ZŠ+OZE (uznatelné + neuznatelné náklady): 4,9 mil. Kč, ponechání nevyčerpané části dotace z rozpočtu HLMP podléhá schválení ZHMP v rámci vypořádání rozpočtu roku 2013
 • dotace ze SFŽP na akci zateplení ZŠ+OZE (5% uznatelných nákladů): max. 0,5 mil. Kč
 • dotace z OPŽP na akci zateplení ZŠ+OZE (85% uznatelných nákladů): max. 8,7 mil. Kč
 • dofinancování z rozpočtu MČ (10% uznatelných nákladů + neuznatelné náklady): 2,9 mil. Kč

Akce bude realizována od září 2013 do srpna 2014, hlavní práce budou probíhat během letošních letních prázdnin. Stavba je rozčleněna na 4 části:

 • část I  (2014) – demontáž pláště budovy tělocvičny ZŠ – likvidace azbestu – 0,5 mil. Kč
 • část II. (2013 / 2014) – výměna oken nové budovy ZŠ – 3,0 mil. Kč
 • část III. (2014) – zateplení nové budovy ZŠ – 8,4 mil. Kč
 • část IV. (2014) – rekonstrukce kotelny – 4,6 mil. Kč
 • ostatní náklady (2013+2014) – TDI, BOZP, autorský dozor + rezerva – 1 mil. Kč

Dále bude v roce 2014 pokračovat projekt EPTA, který je z 85% hrazen z Evropských fondů,kde plánujeme výdaje ve výši 0,6 mil. Kč a dotaci na úhradu nákladů vynaložených v roce 2014 ve výši 1,2 mil. Kč. Koncem března letošního roku budeme v rámci EPTA organizovat třídenní setkání všech 11 účastníků mezinárodního projektu, které proběhne ve spolupráci s Fakultou životního prostředí na České zemědělské univerzitě.
V oblasti provozu městská část plánujeme provést obměnu osobní dodávky, která po Suchdole jezdí již 12 let.

Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2014