Poslední lednový den bude Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol projednávat rozpočet městské části na letošní rok. Rada městské části připravila návrh rozpočtu, který po  zapojení dotací z fondů městské části, má vyrovnané příjmy a výdaji ve výši 45,3 mil. Kč.

Základními zdroji rozpočtu jsou:
 •   dotace z rozpočtu Hl.m. Prahy ve výši 15,7 mil. Kč
 •   daň z nemovitosti ve výši 3,2 mil. Kč
 •   dotace z fondu rozvoje rezerv městské části ve výši 5 mil. Kč
 •   dotace z fondu vlastní hospodářské činnosti ve výši 12,8 mil. Kč
Hlavními výdaji rozpočtu jsou:
 •   investice do majetku městské části ve výši 10,2 mil. Kč
 •   financování základní školy a dvou mateřských škol ve výši  7,8 mil. Kč
 •   provoz městské části ve výši 12,9 mil. Kč
 •   opravy komunikací ve výši 1,8 mil. Kč
 •   splátka úvěru u ČSOB na výstavbu dvou oddělení pro 50 dětí v MŠ Gagarinova 1,8 mil. Kč
V letošním roce bychom rádi realizovali především tyto investiční akce a projekty:
 • Nástavba družiny, podkrovní prostory pro dvě třídy pro 60 dětí, rekonstrukce střechy a zateplení objektu – 4,85 mil. Kč, stavba by měla probíhat od poloviny černa do poloviny srpna.
 • MŠ Gagarinova – dokončení venkovních úprav chodníků a  zeleně okolo technického pavilonu – 0,5 mil. Kč
 • Rekonstrukce dvou kotelen v bytových domech Kamýcká čp.  940/941 a 942/943 – 1,3 mil. Kč
 • Výtah, bezbariérový přístupu do všech pater budovy radnice a  rekonstrukce soc. zařízení – 2,5 mil. Kč
 • Lanový prvek – Pavouk – který bude umístěn na dětském hřišti v ulici U Kruhovky a je financován z daru Letiště Praha, a.s. v  rámci programu Dobré sousedství – 131 tisíc Kč
 • Zateplení nové budovy základní školy, výměna oken, rekonstrukce kotelny, kde budou instalovány plynová tepelná čerpadla s podporou obnovitelných zdrojů, celkové odhadované náklady jsou ve výši 18 mil. Kč, akce je podpořena dotací z  Evropských fondů ve výši 9,2 mil. Kč a dotací z rozpočtu Hl.m. Prahy ve výši 5,4 mil. Kč. Stavba bude realizována ve dvou etapách: 
      – I. etapa (2013) – výměna oken v nové budově školy+zateplení tělocvičny – 7 mil. Kč
      – II. etapa (2014) – zateplení nové budovy školy+rekonstrukce kotelny – 11 mil. Kč
 • V rámci projektu EPTA, který je z 85% hrazen z Evropských fondů, plánujeme výdaje ve výši 1,5 mil. Kč a úhradu v loni vynaložených nákladů ve výši 0,5 mil. Kč. V letošním roce bude mimo jiné zpracována studie proveditelnosti, která mapuje možnosti nové organizace veřejné dopravy na Suchdole a jeho spojení s centrem. Tato změna je vyvolána především potřebou zajištění kvalitní dopravní obsluhy areálu České zemědělské univerzity.
Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2013