Vláda ČR 5. října 2009 zařadila skalní útvary vltavského údolí od Podbaby až po Brnky mezi evropsky významné lokality. V těchto přírodních útvarech označených jako Kaňon Vltavy u Sedlce o rozloze 34,8 ha se nachází významná suchomilná a teplomilná společenstva. Tyto přírodní památky byly zařazeny do soustavy NATURA 2000, která podléhá přísné ochraně.

nařízení vlády ČR, evropsky významná lokalita – Kaňon Vltavy u Sedlce (pdf)

Kaňon Vltavy u Sedlce, NATURA 2000