Území „Na Mírách“ bylo počátkem dvacátých let minulého století rozděleno na úzké podlouhlé pozemky „míry“, které sloužily jako zahrady. Takto téměř před sto lety vytvořené parcely neumožňují zástavbu, neumožňují vybudování komunikací a další infrastruktury.

Rozsah „Územní studie lokality „Na Mírách“, které zahrnuje území o celkové výměře cca 380.000 m2, je zhruba vymezen ulicemi Kamýcká, Internacionální, Suchdolská, V Ořeší a Dvorská s vazbami na okolní pozemky zastavěné i nezastavěné (bleděmodře vyznačeno).

území Na Mírách

V platném územním plánu hl.m. Prahy je větší část tohoto území určena pro obytnou zástavbu, dále přes tuto oblast je vymezeno území koridoru Silničního okruhu kolem Prahy, který by zde měl procházet v tunelu, v tomto koridoru není umožněna obytná zástavba a podél něj je vyhlášena stavební uzávěra.Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy - oblast Na Mírách, Praha-Suchdol


Účelem pořízení „Územní studie lokality Na Mírách“ je vytvoření základních podmínek pro budoucí zástavbu tohoto území jednotlivými majiteli pozemků, protože stávají uspořádání parcel neumožňuje umístění staveb a jejich dopravní obsluhu a položení inženýrských sítí.

Cílem „Územní studie lokality Na Mírách“ je vytýčení komunikací, tras inženýrských, změna uspořádání parcel v daném území, tak aby vznikly stavební parcely a podklady pro majetkové vypořádání. Studie bude respektovat existující stavby a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí a dále studie bude zpracována ve dvou variantách:
– návrh využití s respektování koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy
– návrh využití bez koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy

Realizované stavby či vydaná stavební povolení zcela znemožnily úvahy o plném či alespoň částečném využití původních územních plánů a konceptů zástavby pro celé území Suchdola z dvacátých a třicátých let minulého století.

Koncepce komunikační sítě v Suchdole a v Sedlci z roku 1933.
ÚP Suchdol 1933

Jasná přehledná původní koncepce kříže Kamýcké ulice a Internacionální s kruhovými náměstími, propojení již založené uliční sítě včetně zelených pásů s obloukovými ulicemi ve východní části území již není možno realizovat ani v případě, že nedojde ke stavbě silničního okruhu.

Základní limity tohoto území jsou:

  • stávající parcelace, obdélníkové pozemky výrazně protažené o délkách více jak 100 m a šířkách od 10 do cca 30 m ve směru sever jih. V současné době dělené příčnými nezpevněnými cestami ve směru východ západ s nedostatečným profilem pro potřeby dopravní obslužnosti bydlení.
  • navrhovaná trasa silničního okruhu okolo Prahy s ochrannými pásmy
  • vedení  VTL a STL plynového potrubí s ochrannými a bezpečnostními pásmy plynu územím
  • vedení dvou linek VN 110 kV s ochranným pásmem
  • individuální výstavba nerespektující budoucí záměry v lokalitě
  • vydaná stavební povolení / dům Lenka / či zahájené stavby / bytová výstavba za školou / , které omezují koncepční řešení celého území
  • nevyjasněné funkční využití a vlastnické vztahy Brandejsova statku
  • výhledově nebezpečí zatížení celého území hlukem při realizaci paralelní dráhy letiště Praha Ruzyně
  • v Konceptu nového územního plánu je navrhovaná trasa tramvajové linky, která by měla zásadní vliv na řešení veřejné dopravní obslužnosti (MHD) v Suchdole, ale i ve vazbě na dostupnost stanice metra A, Dejvic a centra Prahy.

Návrh územní studie „Na Mírách“

Studie přichází s novou koncepcí, která maximálně respektuje stávající parcelaci / snazší přerozdělení /, snaha o možnost v maximální míře zachovat polohu nových parcel v souladu s původními, snaha o maximální vstřícnost k vlastníkům pro následné budoucí přerozdělení pozemků / .
Umístění veřejné zeleně dané platným územním plánem vychází ze záměru parkem propojit významnější centra Suchdola, náměstí a areál školy Mikoláše Alše se Sokolovnou, učinit území prostupné příjemným prostředím mimo hlavní dopravní zátěž.
Další výraznou osou je dvouproudá komunikace od školy k navrhovanému fotbalovému hřišti ve směru východ západ.  Kromě urbanistického záměru výrazné osy posílené zelení / dvouřadá alej v zeleném pásu / se jedná o hlavní dopravní tepnu, která by v budoucnu umožnila průjezd MHD a obsluhu území ve vazbě na tramvajovou linku do Dejvic. Uvažovaný průjezd MHD / dopravní řešení uvažované v Konceptu nového územního plánu hl.m. Prahy / kolem Brandejsova statku ulicemi Pod Rybníčkem a Dvorská, je s ohledem na uliční profil a konfiguraci terénu zcela nereálný.
Třetím kompozičním prvkem je protažení ulice Gagarinovy jako paralelní pěší osy k frekventované ulici Kamýcké. Zde navrhovaná alej navazuje na založenou a památkové chráněnou alej v části ulice mezi stávající zástavbou v ulici Gagarinova na Budovci. Pěší tah prochází celým Suchdolem od „Akcízu“ na křižovatce ulic Suchdolská / Kamýcká k Brandejsovu statku a dále je možné pokračovat až do Tichého údolí. Historická cesta Levý Hradec, Suchdol, Pražský Hrad zůstane zachována alespoň pouze jako čistě pěší mezi nově navrhovanými pozemky.
Poloha veřejné vybavenosti pro dům s pečovatelskou službou v severní části řešeného území je nahrazena v souladu se záměry městské části funkcí bydlení. / viz připomínky ke Konceptu nového územního plánu, plocha pro dům s pečovatelskou službou by měla být stabilizována na pozemcích ve správě městské části mimo řešené území při ulici Suchdolské.
I v této severní části území je navrženo rozšíření komunikace a umístění aleje, jako město-tvorného prvku, aby území nebylo jednotvárné a podřízené čistě zájmům maximálního využití pozemků pro zástavbu.

Při hledání optimální polohy komunikací se vycházelo z uliční sítě stávající výstavby, byl brán zřetel na optimální velikost navrhovaných parcel, jejich obslužnost a v neposlední řadě na vazbu k navrhovanému okruhu. Navržené řešení vyhovuje oběma požadavkům zadání, které umožní realizaci stejné základní uliční sítě v obou případech, tzn. při stavbě okruhu i bez něj. Proto dále bude dopracovávána pouze jedna varianta návrhu sítě ulic.

Návrh uspořádání komunikací a pozemků – varianta bez okruhu
výkres uspořádání - varianta bez okruhu

V návrhu územní studie se předpokládá výstavba individuálních solitérních rodinných domů, což je  v souladu s územním plánem a v souladu se záměry městské části. Kompaktnější výstavba řadových nebo bytových domů není žádoucí, neboť intenzivnější navyšování počtu obyvatel Suchdola by mohlo způsobovat překročení kapacity stávající infrastruktury. Mezi hlavní limity budoucího rozvoje se nyní jeví kapacity sítí, zejména kapacita ČOV v Roztokách, či nebezpečí nadměrné dopravní zátěže na již tak vytížených komunikacích např. ulice Kamýcká.

Velký trojúhelníkový pozemek v západní části území, který je v majeteku hl.m. Prahy je částečně ponechán pro sport /přemístěné fotbalové hřiště TJ Slavoj Suchdol/ veřejnou vybavenost /předpokládané přemístění stávající hasičské zbrojnice/ a dále plochy smíšené /bydlení a služby/. Velká část kolem Brandejsova statku je ponechána jako rezerva pro sport a rekreaci, resp. zeleň jako rezerva pro rozvoj budoucích aktivit v souvislosti s využitím statku. Územím dále procházejí pouze nezbytné komunikace, které umožní dopravní obslužnost pozemků Na Mírách, vedení inženýrských sítí a provázanost nově navrhované výstavby se stávající.

Infrastruktura

Řešení zásobování lokality energiemi, nezbytné přeložky ing. sítí, řešení komunikací návrhy zeleně jsou dle smlouvy součástí druhé etapy projektových prací, která odvisí od projednání a odsouhlasení I. etapy vlastníky pozemků. Zásadním  omezením v území je, jak už bylo uvedeno, trasa plynovodů, zejména VTL 500 s bezpečnostním pásmem širokým 40m. Ve variantě bez okruhu je vedení plynovodu ponecháno v původní trase, jednak s ohledem na předpokládané vysoké finanční nároky případné přeložky a dále s ohledem na skutečnost, že se jinou vhodnější trasu územím nepodařilo nalézt. Bezpečnostní pásma jsou na pozemcích /zahradách rodinných domů/. Vedení VN se předpokládá uložit do země formu kabelového vedení. U varianty s okruhem se přeložky sítí budou řešit v rámci realizace okruhu.

Územní studie „Na Mírách“ – závěry z ukončené etapy I, stav 03/2010