Metropolitní plán

2022 – veřejné projednání a vystavení návrhu Metropolitního plánu (MPP) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

Veřejná projednání se budou konat:

  • dne 30. 5. 2022 od 9:00 hod.
  • dne 23. 6. 2022 od 9:00 hod.

v sále Centra architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.

Současně budou veřejná projednání přenášena prostřednictvím on-line streamované videokonference na níže uvedených internetových adresách:

Do 30. 6. 2022 včetně, může každý uplatnit  připomínky k vystavenému návrhu MPP a stanoviska a připomínky k vystavené dokumentaci VVURÚ.

Další informace k Metropolitnímu plánu jsou na webu hl.m. Prahy: https://metropolitniplan.praha.eu

Připomínky je doporučeno podávat skrze připomínkovací aplikaci Metropolitního plánu, kterou naleznete na odkazu níže, případně na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v sekci Metropolitní plán:  https://www.portalprazana.cz/pripominkovani-mpp


duben 2018 – hlavní město zveřejnilo návrh Metropolitního plánu (MÚP) a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

 Návrh MÚP a VVURÚ jsou vystaveny na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města nebo na webu IPR Praha:

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

V tištěné podobě je návrh MÚP dostupný v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera).

Otvírací doba CAMP je v období od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018 vždy v úterý až neděle od 9:00 do 21:00 hodin.
Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta.

Připomínky k návrhu MÚP bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června 2018.


červen 2016 – Návrh nového územního plánu – 7. 6 . 2016

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejnil dne 7. 6. 2016 návrh nového územního plánu pro Prahu. Návrh plánu je dostupný na webových stránkách institutu – Metropolitní plán


prosinec 2013 – Charakter území – podklad pro Metropolitní plán

 
Cílem podkladu pro zpracování Metropolitního územního plánu je formulovat základní požadavky na rozvoj území městské části Praha-Suchdol. Jedná se převážně o plochy nezastavěné či částečně zastavěné, kde se však předpokládá rozvoj nebo změna funkčního využití. Městská část připravila pro některé lokality podrobnější studie a u dalších lokalit je bude nutné teprve zpracovat.

Požadavky na rozvoj území městské části Praha-Suchdol (dokumenty ke stažení):


Koncept odůvodnění Metropolitního plánu – 04/2014

První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona.
Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese: www.iprpraha.cz/metropolitniplan.