Rada městské části Praha-Suchdol vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele / ředitelky Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, 165 00 Praha-Suchdol.

Požadavky:
Splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání dle § 7 nebo § 8 tohoto zákona, praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, znalost školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup do funkce dne 1.7. 2011.

K přihlášce uchazeč přiloží:
v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 563/2014 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
– ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dokladů o dalším   vzdělávání, absolvent vysokoškolského studia též včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
– doklad prokazující znalost českého jazyka u uchazeče, který získal příslušnou odbornou znalost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
– doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení,
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců).
další přílohy:
– strukturovaný životopis,
– koncepci rozvoje příspěvkové organizace ZŠ M. Alše (max. 5 stran strojopisu formátu A4),
– čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené poštou nejpozději do uzávěrky v pondělí 28.2. 2011 na adresu:
Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol nejpozději do uzávěrky v pondělí 28.2. 2011 do 17.30 hod.
Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ M. Alše, neotevírat“.

Vyhlášení konkurzního řízení ředitel ZŠ M.Alše (pdf)

Další informace získáte u zástupců zřizovatele:
Petr Hejl, starosta městské částim, e-mail: phejlpraha-suchdolcz
Ludmila Knappová, rádní pro obast školství, e-mail: lknappovapraha-suchdolcz
webové stránky ZŠ M. Alše v Praze-Suchdole: www.zssuchdol.cz