Rada městské části Praha-Suchdol hledá redaktora / redaktorku Suchdolských listů, které jsou vydávány zpravidla 4 x ročně s předpokládaným rozsahem 24 – 28 stran. Podmínky vydávání Suchdolských listů vychází mimo jiné ze Statutu tiskovin městské části Praha-Suchdol, který schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol dne 14. 4. 2016. Základní povinností redaktora je příprava vydání jednotlivého čísla listů, které je sestaveno z vlastních textů či došlých materiálů, jež se týkají života v městské části Praha-Suchdol.
Minulá vydání Suchdolských listů a Statut tiskovin městské části Praha-Suchdol jsou k dispozici na webu městské části www.praha-suchdol.cz v sekci Suchdolské listy.

Další informace k vydávání Suchdolských listů lze získat u starosty městské části Petra Hejla na e-mailu: phejlpraha-suchdolcz  či telefonu: 222 361 418 nebo u zástupkyně starosty Věry Štěpánkové na e-mailu: vstepankovapraha-suchdolcz.

Nabídky je třeba doručit nejpozději do úterý 7. června 2016 do 15:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, s označením „redaktor – neotvírat“.

Nabídka musí obsahovat:

 • motivační dopis,
 • profesní životopis,
 • autorský text článku se spojitostí s  městskou částí Praha-Suchdol v rozsahu 3000 (plus/minus 500) znaků.

Vhodný kandidát by měl splňovat následující:

 • komunikativnost, kreativita, samostatnost, spolehlivost a pečlivost,
 • vynikající znalost gramatiky a stylistiky,
 • schopnost formulace textů.

Redaktor by měl mít žurnalistické vzdělání nebo novinářskou praxi. Jeho role, vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů, zahrnuje zejména:

 • získávání informací a přípravu příspěvků k dění v městské části,
 • odpovědnost za konečnou podobu zpravodaje, jeho vyváženost a objektivitu,
 • odpovědnost za dodržování Statutu tiskovin městské části Praha-Suchdol,
 • odpovědnost za včasné předání podkladů ke grafickému zpracování,
 • účast na zasedání redakční rady s hlasem poradním,
 • aktivní získávání alternativních názorů a sdělení.