Městská část se účastní projektu EPTA – Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy: vzorová řešení identifikace a zajištění (European Model for Public Transport Authority as a key factor to transport sustainability: good practices for identification and establishment), který je organizován v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IV.C. Cílem projektu EPTA je vypracování modelu organizování veřejné dopravy. Městská část se účastní této mezinárodní spolupráce na projektu EPTA jako příjemcem služby veřejné dopravy.
V rámci projektu EPTA bude zkoumáno nové řešení organizace veřejné dopravy a v rámci studie proveditelnosti bude diskutováno komplexní řešení dopravní obslužnosti území městské části, které se nachází na rozhraní městské a příměstské dopravy. Území městské části nyní zatěžuje zvyšující se tranzitní silniční doprava a hluk z letecké dopravy.
EU ERDF - logo

Financování projektu:

interreg IVC - logo
Celkový rozpočet projektu:    1.346.448,- EUR

Rozpočet pro městskou část:

  • 97.366,- EUR – celkový rozpočet
  • 14.605,- EUR – z toho spolufinancování

Trvání projektu: 01/2012 – 06/2014 – 30 měsíců

Základní výstup: zpracování studie proveditelnosti na téma: „Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centem města“, která by měla v souvislosti s významnými plánovanými nadmístními dopravními záměry na místní úrovni vytvořit (prověřit) nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti, nové řešení pro místní dopravu s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy, vytipovat a diskutovat kritické body nového řešení. Studie proveditelnosti by měla především diskutovat projekt „Tramvajová trať Podbaba-Suchdol“, který se v posledních měsících stal opět aktuálním.

Další informace k projektu EPTA