Dopravní opatření před základní školou

 

květen 2016 – V souvislosti s dokončením prahu s přechodem pod školou v ulici Pod rybníčkem dojde na základě požadavku Police ČR ke změně přednosti v jízdě na křižovatce ulic Suchdolská a Za sokolovnou a Staročeská. I zde tedy bude, podobně jako na ostatních křižovatkách na Novém a Starém Suchdole, platit přednost zprava. Značky budou změněny během prázdnin, kdy je okolo školy měnší provoz. Umístění nových značek:

znacky_skola_2016březen 2016 – od počátku března až do poloviny dubna probíhaly u školy stavební práce, při kterých byl postaven přechod na stavebním prahu v ulic Pod Rybníčkem a dále bylo posunuto a rozděleno zábrádlí podél chodníku před školou, takže se dětem a rodičům lépe vystupuje z aut a nemusí již obcházet zábradlí po ulici. Nový práh pod školou zpomaluje přijíždějící auta a tím zvyšuje bezpečnost dětí, které se kolem školy pohybují.

 


srpen 2015 – Termín vybudování stavebního prahu v ulici Pod Rybníčkem byl odložen z důvodu rekonstrukce vodovodních řadů, které během podzima bude v ulicích Do Vrchu a Pod Rybníčkem provádět Pražská vodohosodářská společnost a.s.

 


březen 2015 – Na základě projednání došlých připomínek od občanů, po projednání v Komisi územního rozvoje a infrastruktury a po místním šetření s Policií ČR rada navrhla následující úpravy projektu:

1. etapa – stavební práh s vyznačeným přechodem v ul. Pod Rybníčkem včetně přístupových chodníků, posun zábradlí na chodníku před ZŠ o cca 30 cm a jeho rozdělení na několik samostatných částí tak, aby bylo umožněno dětem vystoupit z aut přímo na chodník. Dopravní značkou bude zakázáno stání při takto upraveném zábradlí v pracovní dny v době od 7 do 9 hod. a od 12 do 15 hod. Stávající přechod před novou budovou školy bude v 1. etapě zachován.

úpravy před školou


Návrh úprav dopravních opatření před ZŠ – 1. etapa (pdf)

 

Situace úprav  v 1. etapě po projednání s Policií ČR

upravy _zs_ie_pcr

 

Návrh úprav dopravních opatření před ZŠ – 1. etapa – po projednání s Policií ČR (pdf)

 

2. etapa (realizace na základě vyhodnocení zkušeností s opatřeními provedenými v rámci 1. etapy) – zrušení stávajícího přechodu mezi novou budovou ZŠ a trafikou, vybudování nového přechodu u křižovatky ul. Staročeská a Suchdolská na stavebním prahu.

Návrh dopravních opatření byl předán k připomínkám Policii ČR, TSK a správcům sítí. Po obdržení připomínek bude předán silničnímu správnímu úřadu ke stanovení dopravních opatření a stavebnímu úřadu k vydání územnímu rozhodnutí na stavební úpravy komunikací.

 


únor 2015 – Městská část obdržela 12 připomínek k navrženým úpravám před základní školou.
Připomínky veřejnosti k úpravám před školou (pdf).

Dále se návrhem úprav zabývala Komise územního rozvoje a infrastruktury a proběhlo místní šetření s zástupci Police ČR a Silničního správního úřadu.
Při místním šetření policie ČR nesouhlasila s požadavkem vzneseným městkou částí s osazením značek „ Dej přednost v jízdě“ na křižovatkách ulic K Roztokům a Novosuchdolská s ul. Suchdolskou.leden 2015 – Městská část připravuje projekt „Zklidňující dopravní opatření v  okolí ZŠ M. Alše v Praze-Suchdole“ jehož cílem je zvýšení bezpečnosti, zpomalení a zklidnění provozu na ulici Suchdolské před základní školou. Požadavek na zvýšení bezpečnosti dětí a zlepšení podmínek pro pohyb osob  v okolí školy zazněl i při jednání Školské rady ZŠ v závěru minulého roku.

Projekt navrhuje vybudování dvou stavebních prahů s  přechody tak, aby byla zpomalena auta, která přijíždí ke škole po  ulicích Suchdolská a Pod Rybníčkem. Dále navrhuje vybudovat třetí přechod s vysazenou plochou pro zkrácení jeho délky u vchodu do původní budovy základní školy směrem k ulici K Roztokům, krátký chodník od vjezdu do původní školy k přechodu v ulici Pod Rybníčkem a chodník mezi ulicemi Stržná a K Roztokům.

situace - prahy, škola

Zábradlí podél ulice Suchdolské je v návrhu výrazně omezeno a zůstane zachováno jen přímo před vchody do nové a původní budovy základní školy. Stávající přechod přímo před školou projekt navrhuje zrušit a nahradit novým blíže k ulici Staročeská, který bude na stavebním prahu. Odvodnění komunikace by mělo být doplněno o tři nové uliční vpusti napojené na stávající dešťovou kanalizaci.

Vzhledem k omezeným šířkovým a  prostorovým podmínkám projekt bohužel nemůže vyřešit parkování a  nepřehlednou dopravní situaci, která vzniká před školou především ráno po půl osmé, kdy velké množství rodičů přiváží děti do školy auty.

Autorem projektu je Ing. Jiří Biegl ze společnosti VIN Consult, s. r. o. a  investorem stavby je městská část Praha-Suchdol. Projekt je k dispozici ke stažení na webu městské části v sekci projekty. V současnosti je návrh předložen k připomínkování, Vaše podněty nám prosím zašlete do 13. února 2015 na e-mail: starosta@praha-suchdol.cz

 

Situace s vyznačením dopravních opatření (pdf)