Dopravní opatření v ulici Pod rybníčkem

Rada městské části byla dlouhodobě upozorňována obyvateli v ulici Pod rybníčkem na složitou a nebezpečnou dopravní situaci v této ulici a to zejména pro chodce. Především se jedná o úsek krčku pod návsí, kde je vozovka úzká cca 3,3 m a není zde vymezen prostor pro chodník. V kombinaci s nepřiměřenou rychlostí a nárůstem provozu zde vznikají nebezpečné situace. Vzhledem k nekázni a neohleduplnosti určité části řidičů musela rada městské části hledat řešení této neúnosné situace a proto zadala zpracování návrhů různých dopravních opatření na zvýšení bezpečnosti.

V rámci hledání řešení bylo projektantem navrženo 7 variant řešení. Mezi navrženými opatřeními byly navržena instalace dílčí zklidňujících prvků, zjednosměrnění jedním či druhým směrem nebo i úplný zákaz průjezdu krčkem apod. Z pohledu existence stávajících komunikací v dané oblasti, zachování dopravní obslužnosti oblasti Starého Suchdola a možnosti realizace opatření během několika měsíců bylo po projednání v Komisi územního rozvoje a infrastruktury navrženo kompromisní řešení ve variantě 8, které obsahuje 15 opatření v celé délce ulice Pod rybníčkem a v části ul. Dvorské.

Hlavním cílem souboru těchto opatření je zvýšení bezpečnosti chodců, zklidnění provozu a zajištění dodržování předepsané max. rychlosti vozidel, která je zónou omezena na 30 km / hod. Opatření také vymezují resp. legalizují několik úseků pro parkování vozidel v ulici Pod rybníčkem.
Jako zklidňující opatření je navrženo zúžení průjezdu na šířku 2,3 m, vymezení úseků s obousměrným provozem jedním jízdním pruhem a výhyben, umístění zpomalovacích polštářů a rozšíření prostorů pro pohyb chodců. Dle zkušenosti z jiných míst mohou navržená opatření přispět ke snížení počtu projíždějících vozidel. Výhodou navrženého řešení je zachování vazeb mezi Starým a Novým Suchdolem a obsluhy přilehlého území a zvýšení bezpečnosti dopravy v celém úseku ulice Pod rybníčkem od návsi až po ZŠ.

S ohledem na neúnosný nárůst dopravy v ulici Pod rybníčkem v posledních letech potvrzený pozorováním i provedeným dopravním průzkumem a po projednání v Komisi územního rozvoje projednalo a schválilo realizaci navržených zklidňujících dopravních opatření v ulici Pod rybníčkem zastupitelstvo městské části na svém dubnovém jednání.

Návrh byl průběžně konzultován s PČR a v květnu 2021 byl Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 6 stanoven. Instalace dopravních opatření se předpokládá na přelomu srpna a září 2021.

Návrh dopravních opatření v ulici Pod rybníčkem (pdf)