Magistrát HLMP zahájil řízení o vydání změny ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy oznámením veřejného projednání návrhu změny Z1000/00 ÚP SÚ HLMP v pátek 23. května 2008 od 9.hod. na pondělí 29. dubna od 13 hod. v budově Útvaru rozvoje města, Vyšehradská 57.

Kompletní dokumentace změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická část) schválené usnesením ZHMP č.40/14 dne 14.9.2006 a úplný návrh na vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou opatření obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí od 1. dubna 2008 do 2. května 2008 včetně:

– v tištěné podobě v kanceláři č.330 OUP MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod., v jiné dny po telefonické dohodě

– v elektronické podobě na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a  § 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů lze uplatnit připomínky a námitky nejpozději při veřejném projednání. K připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží.
Připomínky a námitky k návrhu na vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy podávejte písemnou formou na adresu do 23. května 2008:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

(Oznámení ke stažení – pdf)