Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Mikoláše Alše v Praze-Suchdole se koná v pondělí 18. ledna a v úterý 19. ledna vždy od 14 do 18 hodin v  prvním patře historické budovy základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1.9.2003 do 31.8.2004 a zároveň děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v loňském roce.

Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k dispozici ve škole při zápisu), předloží občanský průkaz a bude požádán o sdělení rodného čísla dítěte.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce dítěte v sekretariátu školy v období od 15.2. do 18.2.2010 vždy od 7.30 – 16 hodin.

Odklad povinné školní docházky dle § 37 odst 1, zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a doplňků.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.

Mgr. Jaromír Čížek, ředitel základní školy Mikoláš Alše v Praze-Suchdole