Zveme Vás na slavnostní vyhlášení výsledků architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh „ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE

v neděli 5. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Václava v Praze-Suchdole.

Výsledky soutěžě

  • 1. cenu získal návrh č. 7, autoři: MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa
  • 2. cenu získal návrh č. 3, autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. et Mgr. Eva Jeníková, Ing. Magdalena Smetanová, Ing. Zuzana Bečvářová
  • odměnu získal návrh č. 8, autoři: Ing.arch. Adam Vilímek, Ing.arch. Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová, Ing.arch. Václav Matějka
  • odměnu získal návrh č. 1, autoři: Ing Vladimír Sitta, Ing Tereza Havránková, Bc Martin Smola

Výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže: www.suchdol-hrbitov.cz

1. cena – návrh č. 7
hřbitov-návrh 7 nadhled
 
hřbitov-návrh 7 detail
Hodnocení poroty:
Návrh citlivě reaguje na krajinnou situaci i širší urbanistické vazby a uměřeným způsobem je akcentuje a zhodnocuje. Historická kaple se stává pomyslným středobodem, aniž by tato její role byla zdůrazněna nepřiměřeným monumentalizováním nebo jinými neadekvátními zásahy. Hřbitov je umístěn při jižní straně cesty a jeho kompozice reaguje jak na její průběh, tak na všudypřítomné průhledy, které jsou jednou z nejpůsobivějších kvalit vybrané lokality. Součástí návrhu je i architektonický koncept náhrobků jednotlivých hrobových míst, který zaručuje postupné vytvoření harmonického celku, jak představuje naznačená koncepce postupného rozšiřování hřbitova.

 
2. cena  – návrh č. 3
hřbitov-návrh 3 nadhled
 
hřbitov-návrh 3 detail
Hodnocení poroty:
Návrh se vyznačuje výrazným konceptem, který doplňuje stávající kapli a vyváří novou a svébytnou urbanistickou strukturu. Jeho architektonické řešení je sebevědomé a nápadité, založené na postupném řazení jednotlivých částí a finálním vyznění celé kompozice do volné krajiny. Zvolené řešení má však své limity: osová kompozice projektu je sice působivá v rámci vlastního hřbitova, avšak neumožňuje zároveň výraznější optické provázání s krajinou, která je zde základní komponentou a od níž se hřbitov odděluje souvislou zdí. Otazníky vyvolává i vzhled hřbitova během postupného naplňování, které může oslabit zamýšlený výtvarný efekt celého projektu. Podmínkou zdárné realizace projektu je i zpracování architektonické koncepce jednotlivých hrobních míst, které v návrhu schází.
 
Odměněný návrh č. 8
hřbitov-návrh 8 nadhled
Hodnocení poroty:
Návrh se vyznačuje originálním konceptem hřbitova odděleného od okolní krajiny terénním zářezem, díky kterému prostor pohřebiště opticky splývá s okolní krajinou. Přínosem navrženého řešení je potvrzení kaple jako dominanty pietního místa. Samotný koncept hřbitova, založený na prolnutí pravoúhlé struktury založených cest s jeho organickým ohraničením, vyvolává spíše rozpaky. Jako problematické se jeví i umístění zázemí, zejména z pohledu návštěvníků hřbitova.
 
Odměněný návrh č. 1
hřbitov-návrh 1 nadhled
Hodnocení poroty:
Porota na návrhu ocenila jeho krajinné pojetí i snahu o minimalizaci zásahů do jižní části pozemku. Velmi kultivovaně je řešen háj při kapli i zapojení historického objektu do celé kompozice. Jako problematické se porotě jeví umístění vlastního hřbitova do prostoru navážky, jejíž odstranění by vyžadovalo výraznou vstupní investici. Hřbitov navíc svým zamýšleným rozsahem neodpovídá předpokládané potřebné kapacitě pohřebiště.