Městská část Praha-Suchdol poptává dodavatele na akci „Kyzlíkova stezka„. Předmětem zakázky je rekonstrukce turistické stezky z ulice U Kapličky v Praze-Suchdole k soutoku Horoměřického a Únětického potoka v délce cca 690 metrů. Stezka se nachází na pozemku parc. číslo 2309/3 k.ú. Suchdol a rekonstukce v její horní části spočívá ve vyrovnání vymletých koryt a prohlubní, mnohdy zasahujících až na skalní podloží, hrubým štěrkem (makadam frakce 32-63). Podkladová vrstva bude současně sloužit jako drenážní a bude příčně vyspádována. Bude položena geotextilie kvality 200g/m2 a budou osazeny příčné ocelové žlaby (35 ks) pro svedení povrchové vody mimo cestu. Povrchová vrstva v šíři 2 metrů bude tvořena mlatem či drobným štěrkem frakce 0-32. Část stezky v délce cca 250 metrů má výrazný sklon (viz příloha č. 3 – katastrální mapa s vrstevnicemi). Ve spodní části, jež je téměř rovná (v délce cca 200 m), bude třeba vytvořit základ pro mlatovou/štěrkovou stezku částečně odstraněním vrstvy bahnité zeminy a navezením kamenité drenážní vrstvy tak, aby výsledný povrch byl nad okolním terénem, a tak byl usnadněn odtok dešťové vody.

Akce je realizována s podporou z Programu pro rozvoj venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.

Termíny:
Podání nabídek:             do 29. 7. 2015 v 16 hodin
Zahájení činnosti:           5. 8. 2015
Předání hotového díla:    3. 9. 2015

Kompletní zadávací podmínky včetně výkazu výměr jsou dostupny na serveru vhodného uveřejňování: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

Další případné informace Vám poskytne Ing. Mudruňka, referet investic, ÚMČ OHSOM,
tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.