Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014. V pátek 23. května se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  v sobotu dne 24.května se bude hlasovat od 8.00 hod. do 14.00 hodin, a  to v budově Základní školy M. Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol.
   
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

  • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
  • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
  • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
       
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu:

a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to do přenosné volební schránky.
Volič může také hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský  průkaz.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič může pořádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014 příslušnému obecnímu úřadu. Ten nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

čtvrtek 8.5. 2014 – termín ukončení podávání žádosti o voličské průkazy

Voličské průkazy pro občany městské části Praha-Suchdol tj. katastr Suchdol a část Sedlce (Horní Sedlec) vydává Úřad MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, kancelář/podatelna v přízemí. Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8.00-11.00 a 12.15-17.30 hod.
V ostatní dny pouze po předchozí domluvě u paní Zuzany Kučerové, vedoucí Odboru vnitřní správy, tel.: 222 361 413, 220 921 218, e-mail: z.kucerova@praha-suchdol.cz.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

**********

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Občan jiného členského sátu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území ČR tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hod. žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin.

Další informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz nebo na stránce na webu městské části VOLBY.