Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako pořizovatel územní studie, schválil dne 9. 12. 2020 na základě odstavce 3, § 166 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,  možnost využití pořízené Územní studie Starý Suchdol jako podkladu pro změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Zároveň s tím pořizovatel vložil data o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti (iLAS) a zveřejnil studii, aby byla dostupná dálkovým způsobem, on-line na svých webových stránkách:
(https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_platne/index.html)

Další informace k územní studii Starý Suchdol …..

03 HLAVNÍ VÝKRES