Rada městské části Praha-Suchdol

Rada městské části je výkonným orgánem městské části Praha-Suchdol v oblasti samostatné působnosti a je odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Rada je volena zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva a v současné době má 5 členů, přičemž ji tvoří starosta, tři místostarostové a člen rady.

Jednání rady se koná zpravidla jedenkrát v týdnu, pokud rada nerozhodne o jiném termínu. O průběhu jednání rady se pořizují zápisy, do kterých má každý občan právo nahlédnout a který je zveřejněn na webu městské.části.

Ing. Petr Hejl

starosta

Starostové a nezávislí (STAN),
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: hospodaření a finance, rozpočet, investice, vnitřní správa, bezpečnost a protipožární ochrana, doprava, infrastruktura, krizové řízení, vztah k hl.m. Praze, městským částem, obcím a institucím MČ

Ing. Václav Vik

1. místostarosta

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: správa majetku (bytové hospodářství, pozemky), územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zeleň a vzhled obce, odpadové hospodářství, vedlejší hospodářská činnost

Ing. Andrea Hrobská Mináriková

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: školství, mládež, sport

David Skála

3. místostarosta

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: vztah k hl.m. Praze, rozvoj

Ing. Věra Štěpánková

2. místostarostka

bez politické příslušnosti, Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: kultura, památková péče, sociální a zdravotní oblast, granty, knihovna, komunikace s veřejností