Rada městské části Praha-Suchdol

Rada městské části je výkonným orgánem městské části Praha-Suchdol v oblasti samostatné působnosti a je odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Rada je volena zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva a v současné době má 5 členů, přičemž ji tvoří starosta, tři místostarostové a člen rady.

Jednání rady se koná zpravidla jedenkrát v týdnu, pokud rada nerozhodne o jiném termínu. O průběhu jednání rady se pořizují zápisy, do kterých má každý občan právo nahlédnout a který je zveřejněn na webu městské.části.

Ing. Petr Hejl

starosta

Starostové a nezávislí (STAN), Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: hospodaření a finance, rozpočet, investice, vnitřní správa, bezpečnost a protipožární ochrana, doprava, infrastruktura, krizové řízení, vztah k hl.m. Praze, městským částem, obcím a institucím MČ

Ing. Václav Vik

1. místostarosta

bez politické příslušnosti, Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: správa majetku (bytové hospodářství, pozemky), územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zeleň a vzhled obce, odpadové hospodářství, vedlejší hospodářská činnost

Ing. Andrea Hrobská Mináriková

člen rady

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

David Skála

3. místostarosta

bez politické příslušnosti,
Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Ing. Věra Štěpánková

2. místostarostka

bez politické příslušnosti, Sdružení občanů Suchdola (SOS)

Kompetence: kultura, památková péče, sociální a zdravotní oblast, granty, knihovna, komunikace s veřejností