Komise rady městské části

Komise jsou zřizovány radou městské části a slouží jako poradní orgán rady. Rada městské části zřídila tyto komise:

  • komise mládeže, sportu a školství
  • komise rozvoje
  • komise výstavby

Komise mládeže, sportu a školství

Komise mládeže, sportu a školství projednává a řeší konkrétní záležitosti a podněty v oblasti mládeže, sportu, školství a volnočasových aktivit. Jednání se konají dle potřeby.

Ing. Andrea Hrobská Mináriková, předsedkyně komise
Mgr. Lucie Imlaufová
Ing. Jakub Kadlec
Pavlína Krýslová
Mgr. Petr Mácha
PhDr. Tomáš Opočenský
Alena Vlková
Petr Vorel

Komise rozvoje

Komise rozvoje posuzuje dílčí koncepce, návrhy změn územního plánu a významné stavební záměry v jednotlivých částech městské části včetně dopravní infrastruktury a dále se zabývá zadáním, průběžným připomínkováním a projednáváním Studie rozvoje Suchdola 2035. Jednání se konají dle potřeby.

Ing. arch. Drahomíra Kunová, předsedkyně komise
MgA. Jitka Navrátilová, tajemnice komise e-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz
Ing. Doc. Helena Bínová
Ing. Miroslav Pácl
David Skála
Ing. Jiří Souček
MgA. Jakub Turek

Komise výstavby

Komise výstavby projednává záměry a návrhy konkrétních staveb, dělení pozemků, připojení na inženýrské sítě, připojení na komunikace apod. Tyto záměry a návrhy jsou zpravidla popsány dokumentací pro příslušné stavební řízení. Komise výstavby spolupracuje s komisí rozvoje. Vyjádření komise je podkladem pro rozhodnutí rady městské části ve věci stanoviska městské části v rámci příslušného stavebního řízení. Jednání komise výstavby se konají zpravidla první nebo druhé pondělí v měsíci.

Ing. Zdeněk Skála, předseda komise
Ing. Čestmír Mudruňka, tajemník komise e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
Václav Čížek
Ing. Radim Fišer
Jiří Imlauf
Ing. Eva Jeníková
JUDr. Milan Listík
RNDr. Michal Lobkowicz
Ing. Andrea Hrobská Mináriková
Antonín Ptáček
MgA. Jakub Turek

Jednání komisí rady městské části