Městská část zahájila výběr dodavatele na akci „Splašková kanalizace Horní Sedlec„.

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně čerpací stanice v Horním Sedlci a na Budovci v městské části Praha-Suchdol.Provozovatelem vybudované splaškové kanalizace bude 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. a budované řady budou napojeny na stoky, které jsou svedeny do ČOV Roztoky.

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: počátek dubna 2017
Lhůta pro dokončení realizace zakázky:  250 kalendářních dní

Lhůta pro podání nabídky:  čtvrtek 2. února 2017 do 14:00 hodin
Pozor: lhůta se může v průběhu výběrového řízení změnit
Nabídku je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol.

Hodnotící kritéria:
Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě na profilu zadavatele, na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231