Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol vyhlásilo svým usnesením č.j. 17/9/2013 ze dne 19.9. 2013 záměr č. 11.2013 na prodej pozemku parc.č. 1627/136, k.ú. Suchdol o výměře 1600 m2, ostatní plocha, zeleň, při ulicích Sídlištní a U Kruhovky, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1627/6, k.ú. Suchdol, ve vlastnictví hl.m. Prahy, správa nemovitosti svěřena MČ Praha-Suchdol, geometrickým plánem č. 1496-139/2013 vypracovaným geodetickou kanceláří Nedoma&Řezník.

Termín doručení nabídek je do středy 27. listopadu 2013.

Podmínky prodeje:
a) prodej zájemci, který nabídne nejvyšší cenu;
b) termín doručení nabídek: středa 27. listopadu 2013.
Zájemci svůj návrh doručí na adresu Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, v uzavřené obálce označené „prodej pozemku 1627/136“;
c) nabídky budou vyhodnoceny na následném zasedání Zastupitelstva městské části;
d) kupní cena musí být uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy;

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol si vyhrazuje právo záměr prodeje pozemků zrušit!

Vyhlášení záměru č. 11.2013 na prodej pozemku parc. č.1627/136 (pdf)
Podmínky zástavby pozemku (pdf)
Hmotová studie, autoři: arch. Lukáš Bureš, arch. Tomáš Turek, 08/2013 (pdf)
Geometrický plán č. 1496-139/2013 (pdf)
Vyjádření ÚMČ Prahy 6 – Odboru výstavby k dělení pozemku (pdf)
Usnesení ZMČ Praha-Suchdol č.j. 17/9/2013 ze dne 19.9. 2013 (pdf)

Studie přeložek inženýrských sítí:
Studie přeložek inženýrských sítí – 05/2013 (pdf)
Příloha č.1:  Situace přeložek inženýrských sítí na podkladě katastrální mapy, 1:500 (pdf)
Příloha č.2:  Podrobná situace přeložek inženýrských sítí, 1:250 (pdf)
Příloha č.3:  Podélné profily kanalizačních stok, 1:1000/1:100 (pdf)
Příloha č.4  Vzorový příčný řez KT potrubí, 1:20 (pdf)
Příloha č.5  Vzorový příčný řez PE potrubí, 1:10  (pdf)
Příloha č.6  Vzorový výkres kanalizační šachty, 1:25 (pdf)

Přiložená vyjádření:

Vyjádření PVS, a.s., ze dne 28.5.2013, zn. 1875/13/2/02
Vyjádření Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., ze dne 16.5.2013, zn. S-35214/Ř/13
Vyjádření Městská část Praha – Suchdol, ze dne 3.6.2013, zn. UMC P_SUCH 01264/2013
Vyjádření ČZU Praha – Provozně technický odbor, ze dne 6.6.2013
Kopie e-mailové komunikace _Ing. Rýzlerová, 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

Podrobnější informace k prodeji pozemku jsou k dispozici na vyžádání u starosty městské části, tel.: 222 361 418, e-mail: starosta@praha-suchdol.cz