Upozorňujeme chovatele psů, že řádná lhůta splatnosti místního poplatku ze psů končí dne 31. března 2012.
Poplatek je splatný bez vyměření platebním výměrem. Poplatky neuhrazené včas nebo ve správné výši lze navýšit až na trojnásobek.
Poplatek je možné uhradit v Ekonomickém odboru Úřadu městské části denně v pracovní době  úřadu. 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA
 
Držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost podáním přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Plátcem poplatku je chovatel psa. Tedy ten, kdo drží psa v místě svého bydliště na území hlavního města Prahy, je plátcem místního poplatku, tedy osobou, která je povinna platit poplatek. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
 
Podle § 7a)  Obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 hl.m. Prahy je každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému EU, nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.
 
Poplatník, který v souladu s vyhláškou nechal označit psa mikročipem a přihlásil se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu z místního poplatku ve výši 350,– Kč.
Na tuto úlevu má poplatník  nárok  ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce,  kdy splnil obě povinnosti určené vyhláškou, tj.nechat označit psa mikročipem a nahlásil psa do evidence chovatelů psů.
 
Dále je podle §6 odst. 1,písm. d) vyhl. 23/2003  na dva roky osvobozen pes, kterého si majitel vzal z útulku a má na to potvrzení.

Sazby poplatků ze psa staršího tří měsíců:

  • za psa chovaného v rodinném domě 300,- Kč za jednoho psa, 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  • za psa chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě 1.500,- Kč za jednoho psa 2.250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
  • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu 600,- Kč za jednoho psa 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Sazba poplatku za psa,  jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, aneb za druhého a každého dalšího psa téhož držitele o poživatel sirotčího důchodu:

  • 200,- Kč za jednoho psa
  • 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa

 
Pokud uvidíte, že někde u košů chybí sáčky na odpad, prosíme oznamte to na e-mail: r.gebrtova@praha-suchdol.cz. Děkujeme.