Od 1. ledna letošního roku přijetím nového občanského zákoníku platí i nová úprava odpovědnosti za dluhy, tím máme na mysli odpovědnost za dluhy zůstavitele.
Podle původní právní úpravy odpovídal dědic za dluhy do výše ceny nabytého majetku, nyní však odpovídá za všechny zůstavitelovy dluhy. Ustanovení bylo do zákona zapracováno pro větší ochranu věřitelů. I v případě, že se při soupisu dědictví, tedy jak aktiv tak pasiv, zjistí že dluhy jsou velké, větší než převzatý majetek, ale přesto dědic nehodlá dědictví odmítnout, má určitou možnost obrany. Tou je tzv. výhrada soupisu majetku. O této možnosti musí notář povinně sám dědice informovat a dědic ji může využít právě, když mu bude hrozit povinnost uhradit zůstavitelovy dluhy. Provede-li se takovýto soupis majetku zůstavitele, o nějž dědic požádá prostřednictvím soudu ústním prohlášením nebo písemným návrhem, dědic opět získá možnost odpovídat za dluhy jen do výše nabývaného (sepsaného) majetku. Podmínkou získání této výhody je však to, že dědic uvede v soupisu veškerý majetek, jenž zůstaviteli patřil a nic nezamlčí. Zjistilo-li by se, že v soupisu lhal, že neuvedl některé součásti majetku, ztrácí svou výhodu a bude ručit za dluhy v jejich plné výši. Aby je pak byl schopen všechny pokrýt, bude muset třeba použít i svůj, nejen ten zděděný majetek. Soupis provádí určený znalec, samozřejmě i jeho náklady hradí dědic, jenž o výhradu soupisu požádal. Přesto platí, hrozí-li nebezpečí, že zůstavitel zanechal předlužený majetek, je lepší výhradu soupisu uplatnit
Právo vyhradit si soupis pozůstalosti musí být realizováno ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy soud (notář) dědice o tomto právu poučil. Pokud by tato lhůta uplynula, aniž by dědic reagoval, má se za to, že toto své právo neuplatnil a dodatečně tak již učinit nemůže. Naopak, nebude-li mít dědic důvod předpokládat, že zůstavitel zanechal předlužený majetek, je pro něj vhodnější přihlásit se o dědictví bez výhrady soupisu. Ušetří si tím náklady spojené s nutností pozůstalostní majetek sepsat a ocenit.

Výhradu soupisu může dokonce nařídit přímo soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. Mezi takovéto osoby pod zvláštní ochranou se řadí osoba, která není plně svéprávná nebo která je neznámá nebo nepřítomná, stejně jako právnická osoba veřejně prospěšná nebo zřízená ve veřejném zájmu.

Zákoník přináší ještě další ochranu věřitelům pro případ, kdy je dědic sám zadlužen a věřitel se obává, že nabyté dědictví by užil jen k úhradě svých dluhů, přitom na dluhy po zůstaviteli by již nic nezbylo. V takovém případě může věřitel navrhnout tzv. odloučení pozůstalosti od jmění dědice, která by pak byla spravována jako oddělené jmění. Věřitelé ovšem musejí počítat s tím, že když požádají o odloučení pozůstalosti, budou sice ze separovaného jmění uspokojeni, zjistíli se však dodatečný majetek zůstavitele, tak ten již do separovaného jmění spadat nebude.

Zákoník počítá i s ochranou dědiců. Může dojít ke svolání věřitelů na návrh správce pozůstalosti nebo dědice, jenž si vyhradil soupis majetku, aby v přiměřené lhůtě ohlásili a doložili své pohledávky vůči zůstaviteli. Do doby skončení této lhůty nesmí ani dědic nebo ten, kdo spravuje pozůstalost, uspokojovat věřitele, tedy uhrazovat tyto dluhy. Následkem pak je, že věřitel, který ve lhůtě nepřihlásí své pohledávky, nemá právo na uhrazení pohledávky vůči dědici, jestliže je pozůstalost vyčerpána uhrazením řádně ohlášených pohledávek. To však má jednu výjimku ve prospěch věřitele, která stanovuje, že věřitel, který ve lhůtě nestihl přihlásit své pohledávky, má právo na jejich uhrazení vůči dědici, i když je pozůstalost vyčerpána, prokáže-li věřitel, že dědic o pohledávce věděl nebo zajišťuje-li pohledávku věřitele zástavní nebo jiné věcné právo k věci, jež je součástí pozůstalosti.

A nakonec ještě poznámka pro ty, kteří při svých letních cestách zažili zpoždění letu a zatím patří k většině stejně postižených, kteří nevyužili možnost získat od leteckých společností odškodnění. Přitom možnost kompenzace garantovaná nařízením EU platí nejen pro pravidelné lety, ale i pro nízkonákladové letecké společnosti a lety charterové. Detailně jsme se této zajímavé kompenzační možnosti věnovali již v Suchdolských listech č. 4 v r. 2012 a doporučuji se o svá práva určitě hlásit.

JUDr. Zlata Kohoutová